Назад

Публично обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство на Република България за 2021-2027 г.


Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

Документът се разработва от работна група с активното участие на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и други. В резултат от дейността на работната група и на компетентните ведомства бяха разработени няколко последователни проекта на Споразумението за партньорство, като последен вариант беше представен на службите на Европейската комисия за неофициални консултации през м. октомври 2021 г. 

По проект на Споразумение за партньорство са проведени обществени консултации през м. октомври 2020 г., както и публично обсъждане през м. юли 2021 г.

Настоящият вариант на документа е резултат от проведените преговори с Европейската комисия и отразяването на последно получените коментари от нейна страна в края на м. януари тази година. Техническите консултации с ЕК са приключени, като проектът на СП следва да бъде съгласуван на национално ниво, след което официално да бъде изпратен на Европейската комисия за одобрение.

Проектът на Споразумението за партньорство можете да намерите на Портала за обществени консултации www.strategy.bg и Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg.

Всички желаещи могат да се включат в обсъждането на Споразумението за партньорство. Своите мнения и коментари може да изпращате в срок до 21 април 2022 г.

Дата на откриване:

8.4.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Междусекторни политики

Дата на приключване:

21.4.2022 г.