Брой 155 (412), 12-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проекти на нормативни актове за въвеждане на комплексно административно обслужване


На портала за обществени консултации на Министерски съвет са публикувани Проекти на нормативни актове за въвеждане на комплексно административно обслужване. През последните години динамиката в развитието на административното обслужване изостава, въпреки въвеждането през 2002 година на подхода „едно гише“. Макар да е налице законова регламентация, само малка част от централната администрация е създала възможност на практика заявленията за предоставяните административни услуги да бъдат подавани чрез нейните териториални звена. От гражданите и бизнеса масово се изисква да предоставят информация, която вече е налична в държавната администрация, въпреки съществуващата нормативна уредба.  Част от администрациите например издават документи, които след това се представят на самите тях

Предлаганите със законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) нормативни промени целят създаването на общата нормативна рамка за въвеждането на комплексното административно обслужване, отчитайки новия подход на административните органи към реалностите в икономическия, обществения и личния живот в условията на новите технологии за комуникация. 

С приемане на принципа за предоставяне на комплексното административно обслужване се предвижда разширяване на достъпа до услугите чрез въвеждане на възможност за заявяване на услуги и по пощата и възможност за комбиниране на различните канали (електронен път, лицензиран пощенски оператор и на гише). 

Обществените консултации продължават до 26 август 2013.

KAO Нормативни актове

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Как да изглежда новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси до 2020 г.
Фокусът в новата оперативна програма да е развитието на заетите, а не само върху осигуряването на заетост на безработните лица Още
Среща с представители на Националната асоциация на домоуправителите
Обсъдени бяха въпроси, свързани с енергийната ефективност и паспортизацията на сградите Още
БТПП организира участие на фирми в Международния технически Пловдивски панаир
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Брифинг на Национално сдружение недвижими имоти
Сдружението стартира създаване на Център по медиация, който да спомага за ефективно и своевременно решаване на редица казуси и спорове, свързани със сделки и услуги за недвижими имоти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ИАНМСП организира участие на български фирми на национален щанд по време на международни изложения
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Информация на Министерство на финансите за възстановяване на ДДС на бизнеса
Възстановеният ДДС през месец юли 2013 г. е в размер на 563 млн. лв. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НСИ: 789 лв. е средната работна заплата през юни
Най-големи са заплатите за работещи в създаването и разпространението на информация и творчески продукти, далекосъобщения… Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на нормативни актове за въвеждане на комплексно административно обслужване
Предвижда се разширяване на достъпа до услугите чрез въвеждане на възможност за заявяване на услуги и по пощата и чрез комбиниране на различните канали (електронен път, лицензиран пощенски оператор и на гише) Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство