Брой 90 (600), 16-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. Причините, които налагат изготвянето на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, са свързани приемането на 26 юни 2013 г. на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (Директива 2013/36/ЕС) и се създават условия за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Регламент (ЕС) № 575/2013).

Целта на предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗИД на ЗПФИ) е транспониране в българското законодателство на изискванията на Директива 2013/36/ЕС и създаване на условия за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013.

От гледна точка на очакваните вкл. финансови, последици от приложението на визираните изменения, прилагането на новите разпоредби ще се отрази на дейността на инвестиционните посредници, като обемът на извършваните дейности с цел спазване на разпоредбите на ЗИД на ЗПФИ ще се увеличи съществено, което ще доведе до увеличаване на разходите за извършване на дейността им.

Обществените консултации продължават до 30 май 2014 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Насърчаване на синергията между страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион – във фокуса на форум в БТПП
Централноевропейското споразумение за свободна търговия е добра платформа за страните, на които предстои да влязат в ЕС Още
Кофас представи доклад „Несъстоятелност в Централна и Източна Европа за 2013”
България отчита най-голям ръст на несъстоятелността с 834 компании Още
Обучителна мисия в Япония „Производство от световна класа” (World Class Manufacturing)
Целта на инициативата е да представи на участниците задълбочен анализ на японските методи и добри производствени практики Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар по енергийната ефективност в производството на облекло
В рамките на проект SESEC, с участието на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
XI-та Национална научно-техническа конференция „Метрология 2014”
Ден на открити врати в Българския институт по метрология Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Драгомир Стойнев: Искаме да възстановим мощности, които ще имат пазари
По темата "Южен поток" министърът заяви, че проектът е изключително важен приоритет от енергийна гледна точка и ще се реализира през мандата на това правителство Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Седем инструмента финансират иновациите и технологичното преструктуриране
Темата иновации е във фокуса и на разработваната Иновационна стратегия за интелигентна специализация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменение в Общите условия по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Отнася се както за договори в процес на изпълнение, така и за договори, които предстои да бъдат сключени Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
Целта на предложения законопроект е транспониране в българското законодателство на европейски директиви Още