Брой 90 (600), 16-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Изменение в Общите условия по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"


С Решение РД-16-646/14.05.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ е изменен чл.8 от Общите условия към сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по всички процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в процес на изпълнение и договорите, които предстои да бъдат сключени по ОПРКБИ, както следва:

„ЧЛЕН 8 – ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

8.1.    Договорът за безвъзмездна финансова помощ, вкл. приложенията към него, могат да бъдат изменяни по взаимно съгласие на страните като за целта се подписва допълнително споразумение. Изменението може да бъде направено по инициатива на Бенефициента или по инициатива на Договарящия орган. Бенефициентът трябва да представи искане за изменение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на вниманието на Договарящия орган в едномесечен срок преди датата на влизане в сила на исканото  изменение, освен ако са налице особени обстоятелства, надлежно обосновани от Бенефициента и приети от Договарящия орган. Договарящият орган си запазва правото да откаже исканото от Бенефициента изменение на договора. Договорът за безвъзмездна финансова помощ може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните, като в случаите на:

а) промяна на първоначалните стойности на бюджетните редове, когато се извършва преразпределение на средствата в бюджета на проекта, водещо до увеличаване или намаляване с повече от 15% на договорените в бюджета стойности по бюджетни раздели, както и разделянето и окрупняването на бюджетни редове (видове разходи), бенефициентът няма право да приложи изменението преди да бъде одобрено от Договарящия орган и да бъде сключено допълнително споразумение.

б) промяна на срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът няма право да приложи изменението преди да бъде одобрено от Договарящия орган и да бъде сключено допълнително споразумение.

8.2.  Бенефициентът следва да уведоми незабавно Договарящия орган, като обоснове необходимостта от извършване на следните промени:  

а)   промените в адреса за кореспонденция и контакти;       

б)  отстраняване на технически грешки в договорите и приложенията към тях с изключение на промяна на минималните технически и функционални характеристики и индикатори;

в)  седалище и адрес на управление;

г)  уеднаквяване на текстове в договора и/или приложенията към него;

д)  промяна в плана за изпълнение на дейностите;

е) промяна на членове на екип по изпълнение на проекта, когато посочено в договора лице вече няма да работи по проекта;

ж)  промяна в наименованието на Бенефициента.

з)  промяна в бюджета на договора, свързана с прехвърляне на  средства в рамките на един бюджетен раздел или прехвърляне на средства от един раздел в друг, като отклонението е под 15 % от първоначално договорения размер, в случаите когато посоченото е в съответствие с Насоките за кандидатстване

8.3.    В случаите по чл. 8.2. Бенефициентът има право да приложи изменението, за което задължително уведомява Договарящия орган писмено. Договарящият орган си запазва правото да не приеме направеното изменение или да даде допълнителни указания на бенефициента ако:

а)   изменението по вид не е сред изброените в чл. 8.2;

б)   се нарушават условията на чл. 8.6 от настоящите Общи условия;

в)   не е добре обоснована необходимостта от извършването му.

8.4.    В случаите по чл. 8.2 Договарящият орган може да възрази в срок от 15 работни дни от получаване на писменото уведомление.

8.5.   Всички промени в договора, които не са изрично посочени в чл. 8.1 и чл. 8.2 от настоящите Общи условия, подлежат на разрешителен режим. В тези случаи Бенефициентът е длъжен да уведоми Договарящия орган, като изменението на договора за безвъзмездна финансова помощ влиза в сила след получаване на съгласие от страна на Договарящия орган, който се произнася в срок до 15 работни дни от получаване на уведомлението при промяна например на следните обстоятелства:

а)   промяна на законния/ите представляващ/и;

б)   промени на минималните технически параметри на оборудването и индикатори;

в)  промяна в място на изпълнение в съответствие с териториалния обхват на процедурата;

г)    промени в заложени събития (семинари, конференции, обучения и т. н.);

д)   промяна в правно-организационната форма.

8.6.    Недопустими са следните промени:

а) Промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер, предвидени в чл. 3 от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и/или водещи до превишаване на средствата по бюджетни раздели, за които има определен размер в нормативен акт, в акт на правото на европейския съюз или в съответните насоки за кандидатстване;

б) Промени, които поставят под въпрос постигането на основната цел и планираните резултати на проекта и имат за цел или като резултат внасяне на изменения в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които биха поставили под въпрос решението за отпускане на безвъзмездната финансова помощ или биха представлявали нарушение на принципа на равнопоставеност на кандидатите и нарушават условията, заложени в насоките за кандидатстване, и приложимата нормативна уредба към съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ."

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Насърчаване на синергията между страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион – във фокуса на форум в БТПП
Централноевропейското споразумение за свободна търговия е добра платформа за страните, на които предстои да влязат в ЕС Още
Кофас представи доклад „Несъстоятелност в Централна и Източна Европа за 2013”
България отчита най-голям ръст на несъстоятелността с 834 компании Още
Обучителна мисия в Япония „Производство от световна класа” (World Class Manufacturing)
Целта на инициативата е да представи на участниците задълбочен анализ на японските методи и добри производствени практики Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар по енергийната ефективност в производството на облекло
В рамките на проект SESEC, с участието на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
XI-та Национална научно-техническа конференция „Метрология 2014”
Ден на открити врати в Българския институт по метрология Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Драгомир Стойнев: Искаме да възстановим мощности, които ще имат пазари
По темата "Южен поток" министърът заяви, че проектът е изключително важен приоритет от енергийна гледна точка и ще се реализира през мандата на това правителство Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Седем инструмента финансират иновациите и технологичното преструктуриране
Темата иновации е във фокуса и на разработваната Иновационна стратегия за интелигентна специализация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменение в Общите условия по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Отнася се както за договори в процес на изпълнение, така и за договори, които предстои да бъдат сключени Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
Целта на предложения законопроект е транспониране в българското законодателство на европейски директиви Още