Брой 228 (485), 22-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПМС за допълнение на Наредбата за етикетиране и предоставяне на информация за продукти, свързани с енергопотреблението


Министерството на икономиката и енергетиката предлага за обществено обсъждане постановление на Министерски съвет за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси. Допълненията на наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство.

През 2011 г. с наредбата в българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС за посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението. Директивата е рамкова, като конкретните изисквания относно процеса на етикетиране за отделните продуктови групи се установяват в делегирани регламенти, разработвани и приемани от Европейската комисия.

До 2012 г. бяха приети 7 делегирани регламента. През 2013 г. бяха приети и публикувани в "Официален вестник" на ЕС още три делегирани регламента, които са прилагащи мерки към Директива 2010/30. Това налага наредбата да се допълни, за да се осигури прилагането на хоризонталните изисквания за етикетиране и предоставяне на стандартна продуктова информация и за новите три продуктови групи.

Проект за изменение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

Вашите предложения и мнения изпращайте на адрес: b.bonchev@mee.government.bg в срок до 3 декември 2013 г..

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможност за разширяване на корпоративната социална отговорност
Ваучерите за храна допълнително стимулират работниците и служителите и трябва да се разглеждат като инвестиция, а не като разход Още
БТПП участва в заключителна конференция по проект WE-EEN
Реалните ползи за фирмите са оптимизиране потреблението на суровини и природни ресурси и използването възобновяеми енергийни източници Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПМС за допълнение на Наредбата за етикетиране и предоставяне на информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Допълненията на наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Равнището на безработица през месец октомври е 11.2%
По-съществено през месеца се увеличават освободените лица от сферата на хотелиерството и ресторантьорството и от търговията, свързано с приключване на активния летен сезон Още
Конференция за повишаване на младежката заетост „Хора за работа”
Ниското образование и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата сред младежите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Към нова европейска политика за популяризиране на селскостопанските и хранителните продукти
Целта е да се помогне на производителите да навлязат на световния пазар Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Промяна на дата и място на провеждане на предстоящия Българо-китайски бизнес форум в София