Брой 228 (485), 22-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Агенция по заетостта: Равнището на безработица през месец октомври е 11.2%


Общият показател на бизнес климата в страната  през октомври 2013 г. се понижава с 2.1 пункта спрямо равнището си от предходния месец, поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и сектора на услугите.

Приключването на сезонната заетост обичайно повишава безработицата в страната. Равнището на безработица през октомври 2013 г. е 11.2 %, с 0.4 процентни пункта по-високо от месец септември.В бюрата по труда са регистрирани 366 967 безработни лица. И през месец октомври равнището на безработицата е значително по-ниско от прогнозираното в Националния план за действие по заетостта - 12.4 %.

Традиционно през месец октомври входящият поток от безработни в бюрата по труда се увеличава, а търсенето на труд в реалната икономика намалява. По-съществено през месеца се увеличават освободените лица от сферата на хотелиерството и ресторантьорството и от търговията, свързано с приключване на активния летен сезон.Същевременно, продължава активното устройване от бюрата по труда на безработни в програми за заетост и в насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта.

На работа през октомври са постъпили 20 287 безработни. Спрямо октомври 2012 г., постъпилите на работа са с 2148  лица повече.

На първичния пазар са започнали работа 12 957 безработни. По програми за заетост и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” през октомври са постъпили на работа  5588  лица, а по насърчителни мерки са започнали работа 1742 лица.

На първичния пазар в бюрата по труда са заявени 9168 работни места. В сравнение с  октомври 2012 г., броят на местата нараства с 577.

Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (2862 места), от търговията (1403 места), от административни и спомагателни дейности (624 места), от държавното управление (492 места), от образованието (472 места), от финансови и застрахователни дейности (469 места), от хотелиерството и ресторантьорството (464 места) и др.

По програми за заетост са заявени 6092 места.

По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта в бюрата по труда са обявени 1192 работни места.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможност за разширяване на корпоративната социална отговорност
Ваучерите за храна допълнително стимулират работниците и служителите и трябва да се разглеждат като инвестиция, а не като разход Още
БТПП участва в заключителна конференция по проект WE-EEN
Реалните ползи за фирмите са оптимизиране потреблението на суровини и природни ресурси и използването възобновяеми енергийни източници Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПМС за допълнение на Наредбата за етикетиране и предоставяне на информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Допълненията на наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Равнището на безработица през месец октомври е 11.2%
По-съществено през месеца се увеличават освободените лица от сферата на хотелиерството и ресторантьорството и от търговията, свързано с приключване на активния летен сезон Още
Конференция за повишаване на младежката заетост „Хора за работа”
Ниското образование и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата сред младежите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Към нова европейска политика за популяризиране на селскостопанските и хранителните продукти
Целта е да се помогне на производителите да навлязат на световния пазар Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Промяна на дата и място на провеждане на предстоящия Българо-китайски бизнес форум в София