Брой 228 (485), 22-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Към нова европейска политика за популяризиране на селскостопанските и хранителните продукти


Европейската комисия представи проект за реформа на политиката относно популяризирането и информацията за европейските селскостопански и хранителни продукти. Тази нова политика, чийто бюджет е увеличен и която в дългосрочен план ще се ползва с подкрепата на европейска изпълнителна агенция, има амбицията да се превърне в същински инструмент за завладяване на пазари. Под наслов „Насладете се, това е от Европа“ и въз основа на една истинска европейска стратегия, целта на политиката е да помогне на производителите да навлязат на световния пазар, както и да информира по-добре потребителите относно усилията, които се правят по отношение на качеството.

Предложението за политиката е резултат от провеждан от 2011 г. насам широкообхватен дебат във връзка със Зелена книга (IP/11/885), последвана от Съобщение (IP/12/332). Сега то ще бъде внесено за обсъждане в Европейския парламент и в Съвета. Основните елементи на предложената реформа са:

  • значително увеличение на помощта, предназначена за информационни и промоционални дейности, с цел повишаване на конкурентоспособността на европейското селско стопанство. Европейската помощ следва постепенно да нарасне от 61 млн. евро в бюджета за 2013 г. на 200 млн. евро през 2020 г.;
  • въвеждане на европейска стратегия за популяризиране, която ще позволи по-голяма целенасоченост на действията. Тази стратегията трябва да доведе до:
  • увеличаване на броя на програмите, насочени към трети страни, и на многонационалните програми (програми на органи от няколко страни членки) чрез увеличение на размера на съфинансиране в тези две категории: 60 % съфинансиране от ЕС вместо 50 %,
  • преодоляване на недостатъчната информираност на потребителите на вътрешния пазар относно достойнствата на европейските селскостопански продукти като цяло и по-конкретно на продуктите, признати от европейските системи за качество;
  • разширяване на приложното поле на мерките чрез:
  • въвеждане на рамка за произхода и марката на продуктите,
  • добавяне на организациите на производители към бенефициентите,
  • разширяване на обхвата на продуктите, за които се отпуска помощ, по-конкретно посредством включване на преработени селскостопански хранителни продукти, подлежащи на европейските системи за качество, като например макаронени изделия;
  • опростяване на административните процедури благодарение на подбор само на равнище Европейска комисия, вместо първо на равнище страна членка и след това на равнище Комисия;
  • улесняване на управлението на програмите, изготвени съвместно от органи в различни страни членки, чрез единно гише в Европейската комисия.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможност за разширяване на корпоративната социална отговорност
Ваучерите за храна допълнително стимулират работниците и служителите и трябва да се разглеждат като инвестиция, а не като разход Още
БТПП участва в заключителна конференция по проект WE-EEN
Реалните ползи за фирмите са оптимизиране потреблението на суровини и природни ресурси и използването възобновяеми енергийни източници Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПМС за допълнение на Наредбата за етикетиране и предоставяне на информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Допълненията на наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Равнището на безработица през месец октомври е 11.2%
По-съществено през месеца се увеличават освободените лица от сферата на хотелиерството и ресторантьорството и от търговията, свързано с приключване на активния летен сезон Още
Конференция за повишаване на младежката заетост „Хора за работа”
Ниското образование и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата сред младежите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Към нова европейска политика за популяризиране на селскостопанските и хранителните продукти
Целта е да се помогне на производителите да навлязат на световния пазар Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Промяна на дата и място на провеждане на предстоящия Българо-китайски бизнес форум в София