Брой 28 (285), 08-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Доклад за редуциране на слабите места в обществените поръчки


Консултативният съвет (КС) на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) прие съкратената версия на доклада „Модел на решение в областта на обществените поръчки" и одобри по принцип предлаганите мерки за реализиране на модела. В КС участват представители на парламента, правителството и съдебната система.

Комплексите от мерки са: правни мерки за хармонизация на европейските директиви с националното законодателство; мерки за създаване на централни служби за възлагане на обществени поръчки; мерки за въвеждане на „предварителна квалификация" за потенциалните участници в процедурите по възлагане.

Предлаганият модел за предотвратяване и разкриване на корупционни практики включва шест електронни платформи: E-регистър; Е-наддаване; Е-каталог; Е-търг; Е-мониторинг; Е-одит.
Според анализа на БОРКОР високият брой на нарушенията в обществените поръчки се дължи и на недостиг на компетентни експерти в тази сфера. Центърът препоръчва създаването на повече централни служби за възлагане на поръчките със специално обучени служители в националните и международни стандарти.

В доклада се посочва също, че в рамките на извършения анализ са "установени и документирани над 600 слаби места", от които близо половината са свързани с възлагането. За отстраняването им следва да се вземат решения, които представляват особено предизвикателство, посочват експертите. Те са свързани със законодателни инициативи, реформата на публичната администрация, намаляването на бюрокрацията и административната тежест, както и въвеждане на външни механизми за контрол.

КС на ЦППКОП реши още до 13 февруари да бъде създадена междуведомствена работна група, която да изготви детайлизиран план за въвеждане на мерките. В групата ще бъдат включени представители на държавни ведомства, на неправителствения сектор и бизнеса, както и независими експерти. Работната група трябва да изготви плана за въвеждане на мерките до 28 февруари. След това той ще бъде представен на заседанието на КС през март 2013 г.

Доклад „Модел на решение в областта на обществените поръчки"  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Осъществяването на реформа в политиката по таксите е от съществено значение за бизнеса
Необходима е аргументираност при определяне на техния размер и прилагане на разходопокривния подход Още
БТПП участва в публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2013 г.
Приоритетни области в бюджета са образование, реформа в транспорта, екология, инвестиции в инфраструктура Още
Зам.-председателят на Британската партия на независимостта посети Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса за търговските отношения между ЕС и Япония и перспективите за България
БТПП ще направи презентация на тема „Отношенията ЕС - Япония в контекста на програмата Европа 20-20” Още
Информационни семинари „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”
Семинарите ще се проведат във Видин, Монтана и Враца Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Българският износ за страните от ЕС през периода януари - ноември 2012 г. е намалял с 3,1%
Вносът ни от страните-членки е нараснал с близо 9% Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Доклад за редуциране на слабите места в обществените поръчки
Предлаганият модел за предотвратяване и разкриване на корупционни практики включва шест електронни платформи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г.
Общият размер на всички минимални помощи, предоставени на всяко едно предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро…. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство