Брой 28 (285), 08-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г.


С цел улеснение на кандидатите по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика", Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 публикува образец на Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г.

Единствената разлика спрямо приложения към Насоките за кандидатстване образец на декларация (Приложение В) е в изписването на годините, за които трябва да се декларират получените минимални помощи от кандидатите по процедурата – към настоящия момент това са 2011, 2012 и 2013 г.

В съответствие с правилата за минимална помощ, определени в Регламент No 1998/2006, общият размер на всички получени минимални помощи, предоставени на всяко едно предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева), а за предприятия осъществяващи дейност в отрасъл „шосеен транспорт - 100 000 евро (195 583 лева) за три последователни данъчни години (текущата данъчна година и двете предшестващи данъчни години). Посоченото следва да бъде взето предвид от страна на кандидатите при определяне на максималния размер на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 1 и Компонент 3, който общо не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за предприятие, а за предприятия осъществяващи дейност в отрасъл „шосеен транспорт“ - 100 000 евро (195 583 лева) за период от 3 последователни данъчни години.

НОВИНИ ОТ БТПП
Осъществяването на реформа в политиката по таксите е от съществено значение за бизнеса
Необходима е аргументираност при определяне на техния размер и прилагане на разходопокривния подход Още
БТПП участва в публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2013 г.
Приоритетни области в бюджета са образование, реформа в транспорта, екология, инвестиции в инфраструктура Още
Зам.-председателят на Британската партия на независимостта посети Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса за търговските отношения между ЕС и Япония и перспективите за България
БТПП ще направи презентация на тема „Отношенията ЕС - Япония в контекста на програмата Европа 20-20” Още
Информационни семинари „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”
Семинарите ще се проведат във Видин, Монтана и Враца Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Българският износ за страните от ЕС през периода януари - ноември 2012 г. е намалял с 3,1%
Вносът ни от страните-членки е нараснал с близо 9% Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Доклад за редуциране на слабите места в обществените поръчки
Предлаганият модел за предотвратяване и разкриване на корупционни практики включва шест електронни платформи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г.
Общият размер на всички минимални помощи, предоставени на всяко едно предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро…. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство