Брой 77 (334), 18-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК: Политиката на сближаване на ЕС спомага за устояване на кризата и за създаване на растеж

Европейската комисия представи днес цялостен преглед на начина, по който структурните фондове на ЕС работят в държавите членки. „Стратегическият доклад“ относно изпълнението на програмите по политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. обединява наличната информация от държавите членки до края на 2011 г. (в повечето случаи). Програмите завършват през 2015, т.е. четири години делят момента, за който се отнасят данните, от края на периода. Въпреки това те вече сочат напредък и подобрения за много граждани, постигнати в резултат на инвестициите по Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд.

За ЕС като цяло те включват:

  • още 1,9 млн. души разполагат с широколентов достъп до интернет;
  • още 2,6 милиона души имат достъп до водоснабдителни услуги, а още 5,7 милиона души ползват резултатите от проекти в областта на отпадъчните води;
  • построени са 460 kм пътна и 334 kм железопътна инфраструктура по TEN-T; също така
  • 2,4 млн. души са намерили работа с помощта на Европейския социален фонд.

Иновациите и малкият бизнес получават сериозна подкрепа по линия на политиката за сближаване, като в бъдеще се очакват още по-впечатляващи резултати. До този момент:

  • са направени инвестиции в 53 240 проекта в областта на изследователската и развойната дейност и в 16 000 проекта за сътрудничество между предприятията и научноизследователските организации;
  • подкрепа получиха и 53 160 новосъздадени фирми.

Като се имат предвид оползотворяването на средствата и стартираните проекти, в доклада се очертават следните тенденции:

  • значително увеличение на броя на подпомогнатите лица в областта на заетостта — от около 10 милиона годишно преди 2010 г. до около 15 млн. годишно за периода след това; и
  • значително подобряване на резултатите от 2010 г. насам в областта на подкрепата за МСП: почти 400 000 нови работни места (половината от тях са създадени през 2010—2011 г.), включително 15 600 работни места за изследователи и 167 000 работни места в МСП.

 „Стратегическият доклад“ очертава напредъка на всяка страна към постигането на целите на ЕС, които са в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“. Тя насърчава държавите членки да направят оценка на постиженията в ключови стратегически сектори, като например научните изследвания и иновациите, железопътния транспорт, енергетиката, изграждането на капацитет, устойчивия градски транспорт, създаването на работни места и повишаването на квалификацията.

Докладите, представени от 27-те държави членки в края на 2012 г. (главно въз основа на данни от 2011 г.), дават на Комисията възможност да докладва за първи път относно напредъка при постигането на крайни продукти и резултати по време на програмния период и да насочи вниманието към важни и навременни послания относно потенциала на политиката на сближаване за икономическото възстановяване на ЕС. Комисията открои инвестиционните области, в които трябва да се предприемат действия за ускоряване на подбора и изпълнението на проектите, съфинансирани в периода 2007—2013 г., за да бъдат постигнати поставените цели.

Посредством трите си фонда — Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд, ЕС инвестира в 27-те държави членки 347 млрд. EUR за периода 2007—2013 г. Това представлява 35 % от общия бюджет на ЕС за същия период (975 млрд. EUR).

В доклада също така се подчертава значението на задълбочените реформи, които в момента се договарят от Европейския парламент и правителствата на страните от ЕС в областта на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г., в това число и по-стратегическо насочване на ресурсите към ключови приоритети и обръщане на по-голямо внимание на резултатите и оценката.

Годишни доклади за изпълнението за 27-те държави членки: http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Приключи срещата на Балканските палати в Будва
Анри Малос е новият президент на Европейския икономически и социален комитет
Представители на България са избрани на отговорни позиции в Комитета Още
Семинар за свободното движение на стоки в ЕС
Единният европейски пазар помага на предприятията в ЕС да изградят стабилна платформа в открита, разнообразна и конкурентна среда Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пресконференция на БАР: „Правителството и бизнесът за новия Закон за управление на отпадъците”
Асоциацията предлага да се въведе наказателна отговорност не само за незаконната търговия с отпадъци от черни и цветни метали, но и за тяхното транспортиране Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Средносрочната бюджетна прогноза предвижда продължаване на процеса на фискална консолидация
За 2014 г. държавата предвижда дефицит в размер на 1,3% от БВП Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Катар задълбочават сътрудничеството си в областта на инвестициите
Меморандум за разбирателство ще бъде подписан през този месец в Катар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Политиката на сближаване на ЕС спомага за устояване на кризата и за създаване на растеж
Иновациите и малкият бизнес получават сериозна подкрепа по линия на политиката за сближаване Още