Брой 77 (334), 18-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Средносрочната бюджетна прогноза предвижда продължаване на процеса на фискална консолидация


Правителството одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. и актуализацията на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 година. Двата документа са първите, които са разработени и съобразени изцяло с влизащият от 1 януари 2014 г. Закон за публичните финанси. Целта на нормативния акт е широкообхватна реформа на средносрочната бюджетна рамка със засилено взаимодействие между законодателната, изпълнителната и съдебната власт и общините за провеждане на благоразумна фискална политика.

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. съдържа основните допускания, при които е разработена, прогнози за развитието на националната и световната икономика, целите на фискалната и бюджетната политика, обвързани със заложените в Закона за публичните финанси фискални правила и ограничения. В документа са заложени и таваните на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет или обобщено за група първостепенни разпоредители с бюджет и/или на бюджетните взаимоотношения за следващите три години.

Средносрочната прогноза е разработена и в съответствие с ангажиментите по третия Европейски семестър и с т. нар. специфични препоръки на Съвета на Европейския съюз относно Националната програма за реформи и Конвергентната програма на Република България. Прогнозата използва като основа пролетния макроикономически сценарий за периода 2013-2016 г., оценката на прякото въздействие на предвижданите политики върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси, бюджетните прогнози на разпоредителите с бюджет и направените оценки от Министерството на финансите. Макроикономическата прогноза, използвана при разработването на средносрочната бюджетна прогноза, се базира на допускания за основни показатели на външната среда на Европейската комисия и Министерството на финансите на България, актуални към началото на март 2013 г.

Средносрочната бюджетна прогноза предвижда продължаване на процеса на фискална консолидация. Заложената фискална позиция за периода 2014-2016 г. е дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 1,3% от БВП за 2014 г., 1,0% от БВП за 2015 г. и 0,8% от БВП за 2016 година. Общото ниво на приходите по КФП за периода 2014-2016 г. се предвижда да бъде в рамките на 35-36% от БВП при запазване на данъчно-осигурителната политика и ефективни действия на приходните администрации за по-висока събираемост на бюджетните приходи. Разходите по КФП за 2014 г. са на ниво от 38,0% от БВП с оглед постигане на заложената фискална цел, без да се променя поетият ангажимент за дългосрочна устойчивост и предсказуемост на данъчно-осигурителната политика. Разходите по КФП за 2015 и 2016 г. са съответно 37,8% от БВП и 36,1% от БВП с цел осигуряване на постепенно намаляване на дефицита в средносрочен план.

През следващите години дълговото финансиране ще бъде насочено основно към осигуряване на необходимите източници за финансиране на бюджета, рефинансиране на дълга в обращение и поддържане на законово определените нива на фискалния резерв, както и за реализиране на значими публични инфраструктурни проекти в страната. През периода 2014-2016 г. емисиите държавни ценни книжа на вътрешния и на международните капиталови пазари ще продължат да бъдат основен източник за дългово финансиране на бюджета.

НОВИНИ ОТ БТПП
Приключи срещата на Балканските палати в Будва
Анри Малос е новият президент на Европейския икономически и социален комитет
Представители на България са избрани на отговорни позиции в Комитета Още
Семинар за свободното движение на стоки в ЕС
Единният европейски пазар помага на предприятията в ЕС да изградят стабилна платформа в открита, разнообразна и конкурентна среда Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пресконференция на БАР: „Правителството и бизнесът за новия Закон за управление на отпадъците”
Асоциацията предлага да се въведе наказателна отговорност не само за незаконната търговия с отпадъци от черни и цветни метали, но и за тяхното транспортиране Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Средносрочната бюджетна прогноза предвижда продължаване на процеса на фискална консолидация
За 2014 г. държавата предвижда дефицит в размер на 1,3% от БВП Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Катар задълбочават сътрудничеството си в областта на инвестициите
Меморандум за разбирателство ще бъде подписан през този месец в Катар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Политиката на сближаване на ЕС спомага за устояване на кризата и за създаване на растеж
Иновациите и малкият бизнес получават сериозна подкрепа по линия на политиката за сближаване Още