Брой 211 (216), 30-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК прие Правила за прилагане на новия Финансов регламент


След като наскоро влезе в сила новият Финансов регламент, Комисията прие своите нови подробни Правила за прилагането му. Благодарение на опростените процедури предоставянето на средства на ЕС за предприятията, неправителствените организации, изследователите, студентите, общините и другите получатели ще се подобри от 1 януари 2013 г. С новото законодателство се повишава прозрачността и се въвежда по-голяма отчетност за всеки, който работи със средства на ЕС. В регламента са предвидени по-големи възможности да се използват еднократни суми и единни ставки за по-малки суми, премахва се необходимостта от попълването на едни и същи данни във формуляри всеки път, когато се кандидатства за средства на ЕС, и се въвеждат онлайн приложения, както и много други нови елементи.

Опростяване

В преразгледания Финансов регламент се съдържат редица подобрения, които ще улеснят живота на получателите на средства на Съюза. Периодът между поканите за представяне на предложения, сключването на споразумения за безвъзмездни средства и сроковете за плащания ще се съкрати. Чрез по-широкото използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи акцентът в системата за безвъзмездни средства се пренасочва от възстановяването на разходи към плащанията за постигането на резултати. За опростяването на административните процедури и увеличаването на насочеността към резултатите на финансирането на ЕС ще допринесе и разширеното използване на награди за победители на конкурси за намиране на решение на предварително зададен проблем („поощрителни награди“). За бенефициерите на фондовете на ЕС ще отпадне задължението да откриват отделни лихвоносни банкови сметки. Освен това дори ако се генерира лихва, тя няма да се връща в бюджета на ЕС, нито ще се отчита като приход по проекта. Това разрешава един от основните проблеми за бенефициерите на безвъзмездни средства и на други заинтересовани страни, по-специално от научните среди и неправителствените организации, който беше повдигнат по време на обществената консултация от 2009 г., предшестваща предложението на Комисията от 2010 г.

Повече отчетност и защита за европейските граждани

Новите правила ще увеличат отчетността на тези, които управляват парите на данъкоплатците в ЕС. Това включва държавите членки, които изпълняват голяма част от бюджета на ЕС, включително регионалната политика на ЕС. В бъдеще органите на държавите членки, управляващи средства на ЕС, ще трябва да подписват и представят на Комисията годишни декларации, удостоверяващи, че средствата на ЕС са били използвани правилно.

Повишаване на ефективността на фондовете на ЕС чрез иновационни механизми за финансиране

В бъдеще ще бъдат използвани различни финансови инструменти като заеми, собствен капитал или гаранции с цел подобряване на ефективността на фондовете на ЕС, като по този начин се увеличи тяхното финансово отражение. Създават се нови възможности за по-гъвкаво използване на публично-частните партньорства („ПЧП”), като по този начин се вземат предвид призивите на заинтересованите страни от европейския промишлен отрасъл, които участват в такива ПЧП.

Комисията прие на 29 октомври т.г. новите Правила за прилагане на новия Финансов регламент, с които се предоставят подробни правила за финансовото управление и се допълва Финансовият регламент. В следващите два месеца Европейският парламент и Съветът могат да повдигнат възражения или да дадат становището си по тези правила за прилагане, предложени от Комисията. След публикуването им в Официален вестник и влизането им в сила в края на декември 2012 г. новите правила за прилагане ще започнат да се прилагат от 1 януари 2013 г. наред с новия Финансов регламент.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на БТПП с браншови организации за текстил и облекло
Обсъдени бяха координирани действия за утвърждаване на българските производители от сектора на международните пазари Още
Информационен ден по инициативата Джеръми с участието на Съвета по иновации при БТПП
Покана за участие в бизнес мисия „ЕС - Индия: устойчивост на транспортния бизнес и изследванията"
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса „Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ”
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на производствените цени на вътрешния пазар през септември е с 0.3% над равнището от предходния месец
Цените в преработващата промишленост растат на годишна база Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Изменения и допълнения на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Предвижда се новите такси да влезат в сила от 1 януари 2013 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Важно за ползвателите на АТА карнети, пътуващи за Украйна
Митническият кодекс предвижда глоби в случай на неспазване на правилата за временен внос в Украйна Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК прие Правила за прилагане на новия Финансов регламент
По-бърз и по-лесен достъп до фондовете на ЕС за европейските предприятия, градове, региони и научни изследователи Още