Брой 237 (494), 05-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Младежка заетост: Комисията предлага стандарти за подобряване на качеството на стажовете


Европейската комисия предложи насоки, които ще дадат възможност на стажантите да придобиват висококачествен трудов опит при безопасни и справедливи условия и така да повишават шансовете си да намерят добра работа. В предложението за препоръка на Съвета относно рамка за качество на стажовете по-специално ще бъдат призовани страните членки да гарантират, че националното право или практики са съобразени с принципите, изложени в насоките, и да адаптират законодателството си при необходимост. Стажовете са основен елемент на гаранцията за младежта, предложена от Европейската комисия през декември 2012 г. и приета от Съвета на министрите на ЕС през април 2013 г. В момента една трета от стажовете не отговарят на стандартите, що се отнася до условия на труд или учебно съдържание, показва проучване „Евробарометър“ (IP/13/1161). Много от тези непокриващи стандартите стажове се използват от работодатели за заместване на служители, изпълняващи задачи от по-ниско ниво.

С насоките ще се засили прозрачността по отношение на условията на стажовете, например като се изисква стажовете да се основават на писмен договор. Този договор трябва да обхваща учебното съдържание (образователни цели, надзор) и условията на труд (ограничена продължителност, работно време, ясни указания дали на стажантите ще се плаща или ще бъдат компенсирани по друг начин и дали ще имат право на социално осигуряване). От организациите, предлагащи стажове, ще бъде поискано да посочват в обявите за свободни места дали стажът е платен.

Чрез определянето на общи стандарти за качество на стажовете, приемането на рамката за качество на стажовете ще подпомогне изпълнението на схемите за гаранция за младежта от страните членки. То също така ще насърчи повече транснационални стажове и ще подпомогне включването на стажовете в обхвата на EURES, както бе поискано от Европейския съвет в неговите заключения от юни 2012 г.

Предложената рамка не обхваща стажовете, които са част от университетско обучение или тези, които са задължителни за придобиването на дадена професия.

Контекст

Рамката за качество на стажовете е една от инициативите, обявени в пакета за младежка заетост от декември 2012 г.

Целта на гаранцията за младежта е да се гарантира, че всички млади хора на възраст до 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца, след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование. Гаранцията за младежта е една от най-важните и спешни структурни реформи, които страните членки трябва да извършат, за да отговорят на младежката безработица и да подобрят прехода от училище към работа. Качествените стажове са много важни за ефективното прилагане на гаранцията за младежта (MEMO/13/968 и MEMO/13/984).

През последните две десетилетия в много случаи младите хора навлизат на трудовия пазар чрез стажове. Въпреки че стажовете все повече стават стандартна характеристика на трудовия ни пазар, разпространението им е придружено от нарастващи опасения относно учебното съдържание и условията на труд. Ако целта на стажовете наистина е да се улесни достъпът до заетост, те трябва да предлагат качествено учебно съдържание и подходящи условия на труд, а не да бъдат евтин заместител на обикновени работни места.

Неотдавнашно проучване „Евробарометър“ относно качеството на стажовете показа, че стажовете са широко разпространени: близо половината респонденти (46 %) са стажували, като много от тях са били на стаж повече от един път. То показва също, че 35 % от организациите не предлагат писмен договор за стаж и че на 23 % от стажантите накрая се предлага подновяване на стажа, вместо да бъдат наети на работа. Според проучването също така едва 9 % от стажовете се провеждат в чужбина.

Проучване за стажовете във всички страни от ЕС бе публикувано от Комисията през юли 2012 г. В него се препоръчва стажовете да предлагат повече гаранции относно качеството и перспективите за младите хора и да са по-добре съобразени с изискванията на трудовия пазар (вж. IP/12/731).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проект RECULTIVATUR бе представен на международно туристическо изложение във Варшава
Дестинациите „Софийска Света Гора” и „Пътят до Йерусалим“ се посрещнаха с голям интерес Още
Покана за презентация "Знаещият семеен бизнес"
Председателят на Малтийската асоциация на семейните предприятия ще представи решения за устойчивост на модела „семеен бизнес” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговска борса Хаймана и Търговско-промишлена палата – Търговище създават възможности за търговия и инвестиции между двата региона
Трансфер на знания и опит, активно прилагане на Общностното право са сред целите на партньорството между двете организации при изпълнение на съвместния проект Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
АЕБТРИ подписа Меморандум за сътрудничество в областта на професионалната квалификация в автомобилния транспорт
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
На второ четене бе одобрена рамката на държавния бюджет за 2014 г.
Парламентът прие предложението за въвеждане на 20% такса за производителите на вятърна и слънчева енергия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите публикува проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове във връзка с приетите промени в данъчните закони за 2014 г.
Въвежда се нов специален режим за касова отчетност на ДДС с цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на данъка към бюджета.... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Младежка заетост: Комисията предлага стандарти за подобряване на качеството на стажовете
Една трета от стажовете не отговарят на стандартите, що се отнася до условия на труд или учебно съдържание, показва проучване „Евробарометър“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство