Брой 237 (494), 05-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Министерство на финансите публикува проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове във връзка с приетите промени в данъчните закони за 2014 г.


На интернет страницата на Министерството на финансите са публикувани проекти на следните подзаконови нормативни актове:

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗАДС

Проектът предвижда промени, свързани с приетите изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове в сила от 1 януари 2014 година. Регламентират се редът и начинът за осъществяване на дейности с отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона. Създава се ред за унищожаване на отпадъците от тютюн (остатъци от тютюневи листа). С предложените текстове се цели създаване на ясна и приложима процедура за лицата и администрацията при използване на отпадъци от тютюн, както и ограничаване чрез превенция на възможността за използването им в нарушение на разпоредбите на ЗАДС.

Определени са условията и редът за издаване на лицензи за управление на данъчен склад за базите на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" във връзка със създадената законова възможност Агенцията да се лицензира по реда на ЗАДС.

Проектът на Правилник предвижда и ред за разделяне на движението на енергийни продукти, които са под режим отложено плащане на акциз на две или повече движения, съгласно приетите изменения в ЗАДС. Мярката е насочена към доставчици и снабдители на корабни горива (бункероване) и цели да даде решение на случаите, при които заявено за доставка корабно гориво, изведено от данъчен склад под режим отложено плащане на акциз и поставено под режим износ, не може да се получи от получаващия кораб, поради липса на вместимост.

Проектът предвижда процедура за случаите, в които освен лицензираните складодържатели и регистрираните получатели да могат да получават енергийни продукти  на места на директна доставка, различни от местонахождението на обекта, в който се получават и разтоварват стоките.

С цел облекчаване на дейността на лицензираните складодържатели е предложена промяна във формулата за определяне на размера на обезпеченията при ползване на режим отложено плащане на акциз.

С проекта се предлага ред  по отношение на заявяването на бандероли, когато на пазара се пуска нов продукт.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС

Проектът отразява измененията в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г.

Във връзка с въвеждането на новия режим за касова отчетност на ДДС нормативно се уреждат правилата за регистрацията, прекратяването и  прилагането му.

По отношение на въведения механизъм за обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури в проекта на Правилник са разписани ясни правила за разграничение при документирането, декларирането и отчитането на доставките, за които се прилага механизма, спрямо останалите доставки с оглед последващия контрол и превенцията от измами.

За доставките на стоки при условията на финансов лизинг са регламентирани правила в случаите на промяна на договор за лизинг, както и при заместване на лизингополучател с нов лизингополучател.

В проекта се предлага и разпоредба за доставките на услуги, свързани с вноса на стоки, които ще се облагат с нулева ставка.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Промените в наредбата се свързани с измененията в ЗДДС в сила от 22 ноември 2013 година, свързани с регламентиране продажбите, извършени чрез вендинг автомати. Според проекта, фискалният бон, регистриращ продажбата на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, ще се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ. Пълното съдържание на фискалната касова бележка ще се съхранява в контролна лента на електронен носител (КЛЕН). Направено е разграничение между автоматите на самообслужване, чрез които се извършват продажби на стоки (продажба на кафе, сандвичи, играчки и други) и автомати на самообслужване, чрез които се извършват услуги (продажба на валута, заплащане на битови и комунални сметки и други). За облекчение на собствениците на автомати на самообслужване отпада задължението за отпечатване на дневен, месечен и годишен финансов отчет.

Продажбите на услуги, като продажба на валута, заплащане на битови и комунални сметки и други, се регистрират и отчитат от фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет и фискални принтери), които се вграждат в автомата, като задължително се издава фискална касова бележка на хартиен носител. По отношение на автоматите, чрез които се осъществяват тези продажби, също е въведено облекчение да не се отпечатва дневен, месечен и годишен финансов отчет.

Проектът предвижда лицата, които извършват продажби чрез автомати на самообслужване да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата до 31 януари 2014 г.

С проекта се предвижда промяна по отношение на документалното отчитане на доставките на горива. Измененията и допълненията в Приложение № 22 и Приложение № 23 са с доуточняващ характер. Създава се възможност за лицата да избират от номенклатура видовете номера, които могат да се попълнят.

С проекта се предвижда удължаване на срока за извършване на първоначална проверка на нивомерните измервателни системи с една година.

Наредба за изменение и допълнение Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Предложените промени в Наредба № Н-8 са свързани с приети изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. и в Кодекса на труда (КТ).

Регламентират се изменения в декларация обр. № 1 - попълват се данни за лицата, получаващи обезщетение при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст.

Въвеждат се срокове за подаване на декларация обр. № 6  за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 от КСО. Предоставя се правна възможност на самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за ДОО погасяват. МФ предлага и промени с цел облекчаване на работодателите при подаване на данни за облагаеми доход и дължимия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проект RECULTIVATUR бе представен на международно туристическо изложение във Варшава
Дестинациите „Софийска Света Гора” и „Пътят до Йерусалим“ се посрещнаха с голям интерес Още
Покана за презентация "Знаещият семеен бизнес"
Председателят на Малтийската асоциация на семейните предприятия ще представи решения за устойчивост на модела „семеен бизнес” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговска борса Хаймана и Търговско-промишлена палата – Търговище създават възможности за търговия и инвестиции между двата региона
Трансфер на знания и опит, активно прилагане на Общностното право са сред целите на партньорството между двете организации при изпълнение на съвместния проект Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
АЕБТРИ подписа Меморандум за сътрудничество в областта на професионалната квалификация в автомобилния транспорт
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
На второ четене бе одобрена рамката на държавния бюджет за 2014 г.
Парламентът прие предложението за въвеждане на 20% такса за производителите на вятърна и слънчева енергия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите публикува проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове във връзка с приетите промени в данъчните закони за 2014 г.
Въвежда се нов специален режим за касова отчетност на ДДС с цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на данъка към бюджета.... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Младежка заетост: Комисията предлага стандарти за подобряване на качеството на стажовете
Една трета от стажовете не отговарят на стандартите, що се отнася до условия на труд или учебно съдържание, показва проучване „Евробарометър“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство