Брой 7 (264), 10-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европа разгръща предприемаческия си потенциал за възстановяване на растежа


За да се възобнови икономическият растеж и да се осигурят по-високи равнища на заетост, Европа има нужда от повече предприемачи. Най-много нови работни места в Европа — четири милиона годишно, разкриват нови дружества, най-вече малки и средни предприятия (МСП). Именно затова заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни представи на 9 януари План за действие в областта на предприемачеството до 2020 г.   и за решителни промени в предприемаческата култура в Европа. В плана се подчертава възловата роля на образованието и обучението за израстването на нови поколения предприемачи и се предвиждат конкретни мерки за подпомагане на начинаещи предприемачи сред младежите, жените, хората в напреднала възраст, мигрантите и безработните. Поради високата безработица в ЕС остават неоползотворени ценни човешки ресурси, особено сред жените и младите хора. В плана са заложени и мерки за преодоляване на пречките пред предприемачеството, включително амбициозни стъпки за улесняване на стартиращи и нови предприятия, за по-успешно прехвърляне на собствеността върху предприятията, по-добър достъп до финансиране и възможности да се даде втори шанс на добросъвестни предприемачи, изпаднали в несъстоятелност.

Образованието по предприемачество е стимул за създаването на повече нови дружества

Между 15 и 20 на сто от учениците, които по време на средното си образование са участвали в програма за създаване на малко предприятие, впоследствие започват собствена стопанска дейност. Техният брой е от три до пет пъти по-голям в сравнение с броя на предприемачите като процент от общото население. Висшето образование в областта на предприемачеството може да стимулира създаването на високотехнологични предприятия и дружества с интензивен растеж, като подпомага развитието на стопански „екосистеми“, партньорства и отраслови сдружения.

В плана са застъпени шест основни области, в които е необходимо да се предприемат действия за създаването на благоприятна среда за развитие на предприемачеството:

  1. Достъп до финансиране — освен засилване на съществуващите финансови инструменти, с които разполага, Комисията предлага също така да се създаде европейски пазар за микрофинансиране и да се опростят данъчните структури, за да могат МСП да привличат средства чрез преки частни инвестиции (например миниоблигации, групово финансиране и инвестиции от бизнес ангели).
  2. Подкрепа през решаващите етапи в жизнения цикъл на предприятието — близо половината предприятия преустановяват дейност през първите пет години след създаването им. Затова държавите членки следва да отделят повече средства, за да помогнат на новосъздадените предприятия да преодолеят този критичен период, например чрез обучение по управление, напътствия за развойно-изследователска дейност и изграждане на мрежи с партньори, потенциални доставчици и клиенти.
  3. Разгръщане на новите стопански възможности, които предлага цифровата ера — МСП се разрастват двойно и тройно по-бързо, когато използват информационни и комуникационни технологии. Осигуряването на по-голяма подкрепа за уеб-базирани стартиращи предприятия и за усъвършенстване на уменията може да помогне както на уеб предприемачите, така и на предприятията с по-традиционни форми на дейност.
  4. По-лесно прехвърляне на собствеността върху предприятията — всяка година близо 450 000 дружества с два милиона служители в Европа прехвърлят дейността си на нови собственици. Според оценките вследствие на това се закриват близо 150 000 дружества и 600 000 работни места. Комисията предлага да се разширят пазарите за покупка и продажба на предприятия и да се премахнат пречките за прехвърляне на собствеността върху предприятия в друга държава.
  5. Втори шанс за добросъвестни предприемачи, изпаднали в несъстоятелност — в огромната част от случаите (96 на сто) причина за обявяването в несъстоятелност стават поредица от просрочени плащания или други практически проблеми. Вторият опит за собствен бизнес обаче е по-успешен. Ето защо преди по-малко от месец Комисията предложи да не се набляга толкова силно върху ликвидацията на дружествата и да се подпомагат предприятията да преодолеят финансовите си затруднения (IP/12/1354).
  6. Опростяване на административната уредба — Комисията ще продължи упорито да работи за намаляване на регулаторната тежест.

Сега Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки, браншови организации и съответните заинтересовани страни за изпълнение на плана за действие, като крайната цел е да се изведе Европа от кризата. Ще бъде представена и пътна карта с конкретни цели и дати, за да се гарантира постигането на осезаеми резултати.

37 на сто от европейците искат да работят за себе си

Ако имаха такава възможност, четирима от всеки десет европейци биха искали да работят за себе си. Оползотворяването на този потенциал би увеличило с милиони нови фирми сектора на малките и средните предприятия (МСП) в ЕС, които понастоящем наброяват близо 21 милиона предприятия. Различни спънки спират европейците да изберат самостоятелната заетост, най-вече страхът от фалит и опасността от непостоянни доходи. Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни представи експресно проучване на Евробарометър „Предприемачеството в ЕС и извън него“ (FL354), в което също се отбелязва, че през 2009 г. повече европейци (45 на сто) са искали да бъдат самостоятелно заети лица. За три години броят им е намалял с 20 на сто, което отразява по-неблагоприятните стопански перспективи при сегашната икономическа конюнктура.

Въпреки това и сега милиони европейци обмислят възможността да започнат да работят за себе си, тъй като това би им дало лична независимост, по-добри доходи и свобода сами да избират къде и кога да работят.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП бяха представени възможностите за инвестиции в Костинброд
Разработена е амбициозна програма за развитие на града и региона Още
Продължават добрите практики в сътрудничеството на БТПП с Посолството на Народна Република Китай
И тази година двама представители от нашата страна ще бъдат изпратени на обучение в Китай Още
Нови членове на БТПП
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми за изминалата 2012
Основната цел е до края на тази година да са платени не по-малко от 65% от общия бюджет на оперативните програми Още
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
Определени са процедурите за осъществяване на публично-частно партньорство
Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Международен панаир за хранително-вкусова промишленост в Бари – Италия
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Подаване на декларация за дължими данъци, удържани за доходи начислени/изплатени през 2012 г. и подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г.
Задължените лица получават право да избират поредността на погасяване на публичните си задължения
Предвидена е възможност задължените лица да могат да заявят желание за погасяване на вноски за периоди преди 2005 г. с цел запазване на осигурителните им права Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие анализ на конкурентната среда в сектора на дистрибуция на нови МПС, оригинални резервни части и сервизни услуги
Предлагат се мерки за подобряване на конкурентната среда на посочените пазари Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европа разгръща предприемаческия си потенциал за възстановяване на растежа
Образованието по предприемачество е стимул за създаването на повече нови дружества Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията