Брой 7 (264), 10-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Определени са процедурите за осъществяване на публично-частно партньорство


Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство (ПЧП) и Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за ПЧП в оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие. Двата документа са част от нормативната уредба, която определя процедурите за осъществяване на публично-частно партньорство.

Законът за ПЧП беше приет в средата на м. г. и влезе в сила от 1 януари 2013 г. Той е един от инструментите, чрез които държавата стимулира сътрудничеството между публичните и частните партньори с цел повишаване инвестиционната активност.

С Правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за ПЧП. В неговите осем глави са разписани процесът на планиране на реализацията на проекти за ПЧП, вкл. в случай на инициатива от заинтересовани лица; провеждането на подготвителни действия; редът за включване на съответния проект в държавния или общинския бюджет; разпределението на рисковете между страните, предоставянето на финансова подкрепа от публичния партньор и методът на контрол на нормата на възвръщаемост на частния партньор при изпълнението на проекта; представянето на мотивирано предложение за изменение на договора в случаите на нарушен икономически баланс; гаранциите за изпълнение на задълженията по договора и отговорностите при неизпълнение; мониторингът и контролът на изпълнението на сключените договори за ПЧП; създаването и поддържането на регистъра за ПЧП.

В Наредбата е описано съдържанието на Националната програма за ПЧП и на общинския план за развитие и начинът на тяхното разработване. Заложени са и критериите за включване на проекти в оперативния план и програмата за реализация.

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП бяха представени възможностите за инвестиции в Костинброд
Разработена е амбициозна програма за развитие на града и региона Още
Продължават добрите практики в сътрудничеството на БТПП с Посолството на Народна Република Китай
И тази година двама представители от нашата страна ще бъдат изпратени на обучение в Китай Още
Нови членове на БТПП
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми за изминалата 2012
Основната цел е до края на тази година да са платени не по-малко от 65% от общия бюджет на оперативните програми Още
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
Определени са процедурите за осъществяване на публично-частно партньорство
Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Международен панаир за хранително-вкусова промишленост в Бари – Италия
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Подаване на декларация за дължими данъци, удържани за доходи начислени/изплатени през 2012 г. и подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г.
Задължените лица получават право да избират поредността на погасяване на публичните си задължения
Предвидена е възможност задължените лица да могат да заявят желание за погасяване на вноски за периоди преди 2005 г. с цел запазване на осигурителните им права Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие анализ на конкурентната среда в сектора на дистрибуция на нови МПС, оригинални резервни части и сервизни услуги
Предлагат се мерки за подобряване на конкурентната среда на посочените пазари Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европа разгръща предприемаческия си потенциал за възстановяване на растежа
Образованието по предприемачество е стимул за създаването на повече нови дружества Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията