Брой 182 (692), 23-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Публикуван е годишният обзор за развитието на българската икономика през 2013 г.


На интернет страницата на Министерството на финансите е публикуван „Годишен обзор на българската икономика през 2013 година". В документа се представя анализ на икономическото развитие на България през 2013 г. и разглежда както вътрешните фактори, предизвикали промените, така и влиянието на международната среда върху икономическите процеси в страната. В настоящото издание e представен анализ на активните политики на пазара на труда през 2013 г. и влиянието на минималната работна заплата като важен инструмент на правителството при провеждане на политиката по доходите.

През 2013 г. икономическият растеж на България беше 0.9%. Равнището на БВП по постоянни цени все още не е достигнало предкризисните нива, което е в сила и за по-голямата част от страните от ЕС. В сравнение с 2008 г., БВП на България за 2013 г. бе по-нисък с 2% в реално изражение. По отношение на източниците на възстановяване на икономиките в този период, България не е изключение от повечето страни. България и още 21 държави-членки задминаха предкризисните нива в износа, докато вътрешното търсене изостава. Значителното свиване на вътрешното търсене (15%) за България идва от кумулативния спад на инвестициите в този период.

През 2013 г., както в предходните години с изключение на 2012 г., основен двигател на икономическия растеж в България бе износът на стоки. Подобрението на външното търсене дойде основно от търговията със страни от ЕС, докато търговията с трети страни имаше променлива през годината динамика. Равнището на износа на стоки по постоянни цени задмина предкризисното ниво от 2008 г. още през 2010 г. Равнището през 2013 г. бе по-високо с 37.5% спрямо 2008 г. От страна на предлагането, секторът, който произвежда стоки основно за износ е индустрията. Неговата динамика зависи до голяма степен от външното търсене. Благоприятното развитие на износа през този период, обаче, не се отрази в съществено увеличение на инвестициите в сектора и не успя да генерира заетост в сравнение с предкризисните нива.

Динамиката на заетите в индустрията през 2013 г. остана на отрицателна територия и оказа задържащо влияние върху възстановяването на заетостта в страната. Броят на заетите в индустрията се понижи за пета поредна година, като до голяма степен това се дължеше на освобождаването на труд в промишлеността. Строителството също продължи да реализира понижение на заетостта, макар и със забавен темп, като остана единственият отрасъл, в който спадът на икономическата активност не беше преодолян през нито една от годините от 2009 г. насам. Положителното развитие на селското стопанство през 2013 г. имаше основен принос за стабилизирането на обща-та заетост в страната. Общият брой на заетите в услугите през изминалата година отбеляза минимално повишение спрямо 2012 г., тъй като сравнително малко отрасли се характеризираха с растеж на заетостта. За цялата икономика, средногодишният брой на заетите значително забави темпа си на намаление до 0.4% през 2013 г., при реализиран спад от 2.5% през 2012 г.

Годишният обзор може да се прочете ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Публично-частното партньорство е неизползвана възможност за изграждане на инфраструктурата на страната
Няма подготвени проекти с готовност за пристъпване към конкретно договаряне и реализиране Още
Нови членове на Палатата
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Увеличават с 4.2 % минималния осигурителен доход в браншовете без споразумение между работодатели и синдикати
80% от заетите в реалната икономика получават възнаграждения, по-големи от договорения МОД по икономически дейности, по данни на МТСП Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е годишният обзор за развитието на българската икономика през 2013 г.
Разглежда както вътрешните фактори, предизвикали промените, така и влиянието на международната среда върху икономическите процеси в страната Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Не е важно с колко, а по какъв начин ще се увеличава цената на тока
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Ще бъдат проучени възможностите за разширяване на газовото хранилище в Чирен и получаване на ранни доставки на природен газ от Азербайджан за България
Българските проекти за междусистемни газови връзка с Гърция и с Турция - неразделна част от Южния газов коридор Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Българският институт за стандартизация (БИС) започва разработването на национални приложения към европейските стандарти за строителни продукти
Новите работни теми са по линия на сключен договор между БИС и Министерството на инвестиционното проектиране Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приветства новата мрежа на публичните служби по заетостта като ключов етап от прилагането на гаранцията за младежта
Новата структура ще помага на страните от ЕС да координират своите политики и действия във връзка с безработицата Още