Брой 37 (294), 21-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК отправя призив към държавите членки чрез съобщение относно социалните инвестиции за растеж и сближаване


„Социалните инвестиции са изключително важни, за да излезем от кризата по-силни, по-сплотени и по-конкурентоспособни. В рамките на своите бюджетни възможности държавите членки трябва да пренасочат вниманието си към инвестициите в човешки капитал и социално сближаване. Това може да е от голямо значение, ако искаме да постигнем истински напредък по изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020". Социалните инвестиции днес помагат на държавите членки да избегнат една много по-висока финансова и социална цена в бъдеще", заяви комисарят за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор.
Приетото съобщение на ЕК относно социалните инвестиции за растеж и сближаване призовава държавите членки да се ориентират към по-добре функциониращи стратегии за активно приобщаване, към по-ефикасно и ефективно разходване на бюджета в социалната сфера, да модернизират своите социални системи и да дадат приоритет на социалните инвестиции.
Предлагат се насоки за най-успешното използване от държавите членки на финансовата подкрепа от Европейския социален фонд.
Пакетът за социални инвестиции се основава на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, допълва инициативи на Комисията за преодоляване на социалните и икономическите предизвикателства пред Европа, като напр.Пакетът за трудовата заетост, Пакетът за младежката заетост и Бялата книга относно пенсиите.
Пакетът за социални инвестиции отчита сериозните социалните последици от настоящата финансова криза предлага на държавите членки насоки за по-ефективни и ефикасни социални политики в отговор на сериозните предизвикателства като големите финансови затруднения, растящата бедност и социална изолация, рекордната безработица сред младите хора, застаряващите общества и намаляващото трудоспособно население.
Включени са препоръка на ЕК за борба с детската бедност, призовава се за интегриран подход при инвестициите в децата и младите хора.
Пакетът за социални инвестиции представлява рамка на интегрираната политика, в която се отчитат социалните, икономическите и бюджетните различия между държавите членки и необходимостта да се направи повече, за да се намали рискът от социален срив.

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП бяха обсъдени практики в сферата на иновациите
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи Съвета по иновации към БТПП като възможност за бъдещо партньорство с холандски фирми Още
Участие на БТПП в дискусионна кръгла маса - идеи за по-висок икономически растеж
В центъра на дискусиите: „Пазар на труда”, „Демография и пенсионна реформа”, „Образование и иновации” Още
Cеминар в БТПП: „Как да се реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“
В БТПП бе проведен семинар на тема: „Как да се реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ПАЗАР НА ТРУДА
Публикувани са основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2012 година
НСИ: Коефициентът на безработица е достигнал 12.4% Още
Нормализиране на процеса по издаването на разрешителни за работа на български и румънски студенти във Великобритания
Ограниченията за българи и румънци на трудовия пазар на други страни членки изтичат необратимо на 31 декември 2013 г. Още
KОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Годишни награди за корпоративна социална отговорност – 27 февруари 2013
Наградите за отговорен бизнес имат за цел да популяризират социално отговорното поведение на бизнеса в България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК отправя призив към държавите членки чрез съобщение относно социалните инвестиции за растеж и сближаване
Пакетът за социални инвестиции се основава на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване Още