Брой 37 (294), 21-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Публикувани са основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2012 година


Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 67.9%, или с 1.7 процентни пункта по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 година1.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 59.4%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2011 г. се увеличава с 0.8 процентни пункта.
 

Коефициентът на безработица е 12.4%, или с 1.0 процентен пункт по-висок в сравнение със същия период на 2011 година.
Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 210.2 хил., или 13.3% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.
Заетост
През четвъртото тримесечие на 2012 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2 951.8 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 47.0%. В сравнение със същото тримесечие на 2011 г. относителният дял на заетите лица е с 0.3 процентни пункта по-висок, като при мъжете се увеличава с 0.7 процентни пункта, а при жените намалява с 0.2 процентни пункта.
От всички заети 2 лица през четвъртото тримесечие на 2012 г. 1 560.9 хил. (52.9%) са мъже и 1 390.9 хил. (47.1%) са жени.
Делът на заетите лица с висше образование достига 29.9% от всички заети лица. Със средно образование са 59.8% от заетите, а с основно или по-ниско - 10.3%.
От общия брой заети лица 3.6% (107.5 хил.) са работодатели, 7.4% (218.0 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 88.1% (2 601.3 хил.) - наети лица, и 0.8% (25.0 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 1 879.1 хил. (72.2%) работят в частния сектор, а 722.0 хил. (27.8%) - в обществения.
През четвъртото тримесечие на 2012 г. в сектора на услугите работят 1 842.7 хил. (62.4%) от заетите лица, в индустрията - 925.2 хил. (31.3%), а в селското, горското и рибното стопанство - 183.9 хиляди (6.2%).
Заетостта в отделните възрастови групи е следната:
Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 909.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.4% - съответно 62.2% за мъжете и 56.5% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 38.0% - съответно 42.4% за мъжете и 33.4% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години (показател, включен в стратегия „Европа 2020”) е 63.4% - с 0.3 процентни пункта по-висок спрямо същото тримесечие на 2011 година. При мъжете този коефициент се увеличава с 0.9 процентни пункта, докато при жените намалява с 0.2 процентни пункта.
Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 481.3 хил., или 46.1% от населението в същата възрастова група. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 1.6 процентни пункта.
Безработица
През четвъртото тримесечие на 2012 г. безработните лица в страната са 417.3 хил., като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 г. броят им се увеличава с 8.6%. От всички безработни лица 237.8 хил. са мъже и 179.5 хил. - жени.
Коефициентът на безработица се увеличава с 1.0 процентен пункт и през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 12.4%, като при мъжете нараства с 0.5 процентни пункта, а при жените - с 1.4 процентни пункта, достигайки съответно 13.2 и 11.4%.
Продължително безработни (от една или повече години) са 230.1 хил., или 55.1% от всички безработни лица, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 г. броят им се увеличава със 7.5%. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.4 процентни пункта и достига 6.8% през четвъртото тримесечие на 2012 година. При мъжете коефициентът се увеличава с 0.2 процентни пункта, а при жените - с 0.7 процентни пункта, като достига съответно 7.7% за мъжете и 5.8% за жените.
През четвъртото тримесечие на 2012 г. от общия брой на безработните лица 347.7 хил., или 83.3%, са имали предишна работа, а 69.6 хил., или 16.7%, търсят първа работа.
Коефициентът на безработица за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 20.7% (21.3% за мъжете и 20.0% за жените) и нараства с 0.7 процентни пункта.
спрямо четвъртото тримесечие на 2011 г., като увеличението е по-голямо при жените (с 1.5 процентни пункта) в сравнение с мъжете (0.2 процентни пункта).

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП бяха обсъдени практики в сферата на иновациите
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи Съвета по иновации към БТПП като възможност за бъдещо партньорство с холандски фирми Още
Участие на БТПП в дискусионна кръгла маса - идеи за по-висок икономически растеж
В центъра на дискусиите: „Пазар на труда”, „Демография и пенсионна реформа”, „Образование и иновации” Още
Cеминар в БТПП: „Как да се реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“
В БТПП бе проведен семинар на тема: „Как да се реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ПАЗАР НА ТРУДА
Публикувани са основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2012 година
НСИ: Коефициентът на безработица е достигнал 12.4% Още
Нормализиране на процеса по издаването на разрешителни за работа на български и румънски студенти във Великобритания
Ограниченията за българи и румънци на трудовия пазар на други страни членки изтичат необратимо на 31 декември 2013 г. Още
KОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Годишни награди за корпоративна социална отговорност – 27 февруари 2013
Наградите за отговорен бизнес имат за цел да популяризират социално отговорното поведение на бизнеса в България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК отправя призив към държавите членки чрез съобщение относно социалните инвестиции за растеж и сближаване
Пакетът за социални инвестиции се основава на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване Още