Назад

ЕС инвестира 352 млрд. евро за научноизследователска и развойна дейност през 2022 г.


През 2022 г. ЕС е инвестирал 352 милиарда евро за научноизследователска и развойна дейност (НИРД), 6,34 % повече в сравнение с предходната година (331 милиарда евро) и 48,52 % повече, отколкото през 2012 г. (237 милиарда евро). Като процент от БВП има лек спад от 2,27 % през 2021 г. на 2,22 % през 2022 г.

Сред държавите — членки на ЕС, през 2022 г. процентът от БВП за НИРД е над 3 %. Най-висок ПРОЦЕНТ е отчетен в Белгия (3,44 %), следвана от Швеция (3,40 %), Австрия (3,20 %) и Германия (3,13 %). От друга страна, 8 държави от ЕС са докладвали под 1 % от БВП за НИРД: Румъния (0,46 %), Малта (0,65 %), Латвия (0,75 %), Кипър и България (и двете 0,77%) отчитат най-ниските дялове, следвани от Ирландия, Словакия и Люксембург с дялове близо 1%.

Между 2012 г. и 2022 г. процентът от БВП за НИРД в ЕС се е увеличил с 0,14 процентни пункта (п.п.). Най-голямо увеличение е отчетено в Белгия (1,16 процентни пункта), Гърция (0,77 процентни пункта) и Хърватия (0,69 процентни пункта).

Секторът на предприятията продължава да представлява най-голям дял от разходите за научноизследователска и развойна дейност. През 2022 г. той представляваше 66% от разходите на ЕС за научноизследователска и развойна дейност, възлизащи на общо 233 милиарда евро, последван от сектора на висшето образование (22%; 76 милиарда евро), държавния сектор (11%, 37 милиарда евро) и частния нестопански сектор (1%; 5 милиарда евро).