Назад

Позицията на EВРОПАЛАТИ относно регламента за забавени плащания


EВРОПАЛАТИ подкрепя намерението за насърчаване на по-справедлива бизнес среда, но изразява загриженост относно предложението на Европейската комисия за регламент относно забавените плащания . Няма гаранции, че новото предложение непременно ще подкрепи компаниите и рискува да добави ограничения към правенето на бизнес на единния пазар. EВРОПАЛАТИ смята, че предложението де факто елиминира свободата на договаряне между бизнеса и рискува да създаде прекомерен натиск върху МСП и да намали общата конкурентоспособност на единния пазар.

През септември 2023 г. Комисията публикува Пакета за облекчаване на МСП, включително предложение за регламент за закъснели плащания, предложение за директива относно опростяването на данъците за МСП и набор от мерки за подобряване на резултатите на МСП.

Преразглеждането на правната рамка на Директивата за закъснели плащания беше счетено за необходимо, за да се преодолеят недостатъците, произтичащи от действащото законодателство на ЕС, като се съсредоточи върху превантивните мерки, прилагането на механизмите за закъснели плащания, максималния срок за плащане и достъпа до механизми за обезщетение.

Оценката на въздействието на Комисията, публикувана през септември 2023 г., посочва, че през 2021 г. приблизително половината от всички предприятия в ЕС са декларирали, че приемат по-дълги срокове на плащане. Следователно EВРОПАЛАТИ приема, че забавените плащания по принцип засягат и включват предприятия от всякакъв размер, както и публични органи.

За разлика от малките и средни предприятия, публичните власти и големите компании могат да диференцират своето портфолио от клиенти и доставчици. Вместо това малките компании разчитат на ограничен брой клиенти, финансови обеми и резерви. Ограниченият поток от парични средства често принуждава предприемачите да поискат външно финансиране. Въпреки тази належаща нужда от ликвидност, МСП имат ограничен достъп до банкови заеми. В този смисъл по-дългите срокове на плащане в някои случаи представляват източник на финансиране и им помагат да се справят с недостига на ликвидност.

Освен това МСП работят най-вече на регионално и местно ниво и в съответствие с договорни отношения, развити с течение на времето, съобразени с техните нужди и базирани на по-малки екосистеми.

EВРОПАЛАТИ подкрепя намерението на Комисията да подобри условията за правене на бизнес в по-справедлива и по-благоприятна среда, но изразява загриженост относно прекалено строгото предложение на Комисията и приканва европейските съзаконодатели да спазват принципа на пропорционалност при прилагане на нови мерки за забавените плащания.

Свободата на договаряне представлява основен стълб на търговските сделки. EВРОПАЛАТИ изразява убеденост, че ограничаването на частната инициатива по такъв съществен и широкообхватен начин със сигурност няма да доведе до облекчение или подобрения.