Брой 184 (944), 24-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА

Ново проучване на ЕВРОПАЛАТИ за пречките пред бизнеса и възможните решения


Ново бизнес проучване на ЕВРОПАЛАТИ показа, че различните национални правила за продукти и услуги, сложните процедури, които съпътстват тези правила, и трудностите при достъпа до информация за тях, са основните пречки пред търговията в рамките на ЕС. В навечерието на новата стратегия за вътрешния пазар на Европейската комисия, резултатите, получени от анкетиране на близо 600 предприемачи, подчертават необходимостта от ефективни, лесни за използване дигитални инструменти, които да позволят на фирмите по-лесен достъп до информация за процедурите.

Основни пречки

Основните пречки, които са идентифицирани в рамките на проучването, са взаимосвързани: 23 години след Единния европейски акт, безброй национални правила за продукти и услуги в рамките на ЕС продължават да съществуват, налагайки сложни за спазване задължения и огромна информация за бизнеса. Проучването също така подчертава, че възстановяването на трансграничните плащания е от важно значение за много предприятия.

"Европейската комисия е привърженик на тезата, че всяко правило за вътрешния пазар намалява товара и мултиплицира ефекта в 28-те страни. Но проучването на ЕВРОПАЛАТИ показва, че реалността за бизнеса е много по-различна. Търговията в рамките на ЕС остава изключително сложна, а мерките, насочени към намаляване на тази сложност, в много случаи са под изисквания стандарт", каза Арналдо Абруцини, главен секретар на ЕВРОПАЛАТИ.

Вътрешен пазар: от правната концепция до пазарната реалност

Предприемачите бяха попитани за комплекса от възможни нови мерки, които са в процес на обсъждане на равнище ЕС през последните месеци. Участниците в проучването препоръчват, по-специално, подобряване на онлайн услугите за бизнеса - както по отношение на достъпа до информация, така и до възможността за завършване на необходимите процедури.

Забелязва се лек спад в инициативи на ЕС в тази област – като например създаването на единните точки за контакт за сектора на услугите. ЕВРОПАЛАТИ смята, че ефективната координация на Европейската комисия, съчетана с по-голям национален ангажимент, са от решаващо значение за предоставянето на висококачествени електронни услуги.

Решенията, които предлагат предприемачите, са от практически характер. Те настояват за ефективни, разбираеми информационни и консултантски услуги, които да им помогнат да разберат и да се ориентират с  различните процедури и регламенти.

Препоръки на ЕВРОПАЛАТИ, на база на проучването:

  • Разработване на единен интернет портал, през който дружествата могат да основават и управляват компании или временно да осъществяват бизнес в друга страна-членка на ЕС;
  • Последователно и единно прилагане на съществуващото законодателство за вътрешния пазар на ЕС;
  • Въвеждане на механизми за ограничаване на допълнителни изисквания на отделните държави за трансгранични дейности, тъй като те възпрепятстват търговията;
  • Подобряване на единния пазар за услуги на ЕС;
  • Гарантиране на взаимосвързаност на Стратегията за вътрешния пазар на ЕС с другите политики на Съюза, както и с националните политики.

Доклад от проучването  ТУК

Информационна брошура с резултатите и възможните решения ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициативи за развитие на търговско-икономическите отношения с Полша
По предложение на българи в Полша предстои учредяване на Полско-български консултантски клъстер Още
Покана за участие в Българо-румънски бизнес форум
1 октомври 2015, в Българската търговско-промишлена палата Още
Търговска мисия до гр. Бурса, Турция (11 - 14 ноември 2015 г.)
За фирми от секторите: хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Старт на видеоконференциите между България и Румъния
Дискусия за перспективите за двустранно сътрудничество в сферата на информационните технологии, транспорта, социалните науки Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Ново проучване на ЕВРОПАЛАТИ за пречките пред бизнеса и възможните решения
Търговията в рамките на ЕС остава изключително сложна, посочва проучването Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в България
От българските работодатели няма да се изисква да провеждат предварително проучване на пазара на труда дали има други местни кандидати за съответната позиция Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Официално е публикуван международeн стандарт ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания”
Акцентът е поставен върху производителността Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри проект на Закон за електронната идентификация
Една от целите на законопроекта е постигането на по-висока степен на ефективност на електронното управление, ориентирано към гражданите и бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на български фирми пред бизнес делегация от Нижневартовската търговско-промишлена палата (Тюменска област)
29 септември 2015 г., в Конгресния център на Пловдивския панаир Още