Брой 60 (2315), 29-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Засилване на доверието в научните изследвания при хранителните продукти: нови правила за повече прозрачност и независимост


На 27 март 2021 г. започва да се прилага Регламентът относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига. Предложението на Комисията за този регламент бе прието през 2019 г. в резултат на европейска гражданска инициатива. Влизането в сила на регламента не само бележи важна стъпка напред в осъвременяването на политиката на ЕС за безопасност на храните, но e и ярък пример за прякото политическо въздействие на европейската гражданска инициатива.

С новите правни норми ще се повиши прозрачността на оценката на ЕС на риска при храните, като ще бъде обхванат широк спектър от продукти, които пораждат сериозно безпокойство у гражданите. С регламента ще се засили надеждността, обективността и независимостта на изследванията, представяни на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), и ще се даде по-голяма роля на държавите членки в управлението на ЕОБХ.

Засилена прозрачност

Всички налични научни изследвания и данни ще бъдат оповестявани проактивно на обществеността още на ранен етап от процеса на ЕС за оценка на риска. Това ще става в лесно достъпен формат в специален раздел на уебсайта на ЕОБХ (стига надлежно обосновани съображения за поверителност да не възпрепятстват такова публикуване).

Освен това, за да определи дали по даден въпрос не са налице други съответни научни данни или изследвания, преди да подготви научните си резултати ЕОБХ ще се консултира с обществеността и с всички други участващи партньори.

Засилена независимост

За осигуряването на качество, надеждност и независимост на представяните от хранително-вкусовата промишленост проучвания се предвиждат редица мерки.

Когато в подкрепа на бъдещо заявление или уведомление за валидно за целия ЕС разрешение са необходими съответни проучвания, съответните стопански субекти и лаборатории трябва да уведомяват ЕОБХ за тях преди да подават заявление. Целта на тази мярка е дружествата, които желаят да получат дадено разрешение, да представят цялата необходима информация и да не забавят неблагоприятните проучвания.

През следващите четири години Комисията също така ще провежда мисии в лабораториите, за да проверява заявяваните от тях факти и да преценява дали тези лаборатории прилагат съответните стандарти при представяните на ЕОБХ изпитвания и проучвания в рамките на даден процес на подаване на заявление. Чрез тези мисии Комисията ще може да установява, а ако е необходимо — и да коригира евентуални нарушения или несъвършенства.

През последните месеци ЕОБХ се зае да помага на партньорите си да разберат по-добре новите правила и да се подготвят по-добре за тях. Той изготви редица помощни материали — анимирани уроци, често задавани въпроси — и проведе поредица от обучения.

По-добро управление

Държавите членки ще играят по-голяма роля за подобряване на управлението на ЕОБХ и на научното сътрудничество, както и за осигуряването на трайна оперативна устойчивост на органа.

От 1 юли 2022 г. управителният съвет на ЕОБХ ще наброява представители на всички държави членки, Европейската комисия, Европейския парламент, гражданското общество и заинтересованите страни в продоволствената сфера.

В законодателството се предвижда и по-активно участие на държавите членки в засилването на научния капацитет на ЕОБХ чрез привличане към ЕОБХ на водещите независими експерти.

Следващи стъпки

Европейската комисия, ЕОБХ и държавите членки на ЕС понастоящем работят за постигане на последния етап на регламента: разработване на общ план за съгласуван обмен на информация за риска по време на целия процес на анализ на риска.

За да отбележи предстоящото влизане в сила на Регламента за прозрачността, на 30 март 2021 г., вторник, от 10:00 ч. до 12:30 ч. централноевропейско време Европейската комисия и португалското председателство в сътрудничество с ЕОБХ съвместно организират виртуално мероприятие. Мероприятието ще бъде излъчено по интернет тук.

Контекст

На 11 април 2018 г. Комисията внесе своето предложение като последващо действие на европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифозат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“ и след приключването, в съответствие с инициативата за по-добро законотворчество, на проверката за пригодност на Регламента за общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните. То бе прието от двата съзаконодателни органа – Съвета и Европейския парламент през юни 2019 г., т.е. за по-малко от 15 месеца.

Повече информация

Често задавани въпроси – уебсайт на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“

Прилагане на Регламента за прозрачността

Уебсайт на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП с предложение за нормативни промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Въвеждане на електронната товарителница в законодателството като част от официалните документи, доказващи доставки Още
Среща на дипломати от Косово с председателя на БТПП
Бяха набелязани мерки за стимулиране на двустранните търговско-икономически отношения Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Уебинар „Търговски и инвестиционни отношения България – Турция“
Участие на представители на българския бизнес и официални лица от Турция и България Още
Семинар във Враца „Публични политики в сферата на креативните индустрии”
По проект „RESTART_4Danube” Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сертификат за инвестиция клас „А“ за инвестиционен проект на „Интърнешънъл инвестмънт къмпани“ ООД
Размерът на инвестицията възлиза на 26 млн. лв.; 40 нови работни места в нова автоматизирана фабрика за производство на кухненски мебели Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Кадастралната карта и кадастралните регистри ще се създават и поддържат само в цифров вид
Проект на Наредба за обществено обсъждане Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Иновациите в здравеопазването - основен двигател на европейските заявки за патент през 2020 г.
Статистика на Европейското патентно ведомство Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Икономиката на Швейцария – прогноза за бързо възстановяване след постепенното облекчаване на мерките за коронавирус
Българско посолство в Берн Още
Промяна в нормативната процедурата за регистрация при внос в Бразилия на продукти, предназначени за храна за животни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Засилване на доверието в научните изследвания при хранителните продукти: нови правила за повече прозрачност и независимост
Прилагане на Регламент относно прозрачността и устойчивостта на оценката на риска Още