Брой 119 (2125), 24-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Нови правила позволяват на потребителите в ЕС да защитават колективно правата си


 • Потребителите ще бъдат по-добре защитени в ситуации на „масови вреди“ 
 • Организации или публични органи ще действат от името на потребителите 
 • Въведен е принцип „загубилият плаща“ като предпазна мярка срещу злонамерени съдебни искове 

Преговарящите страни от Парламента и Съвета постигнаха споразумение относно първите общоевропейски правила за колективна защита.

Новите правила въвеждат хармонизиран модел за колективни искове във всички държави членки, който гарантира, че потребителите ще получат адекватна защита от масови вреди, като в същото време въвежда подходящи предпазни мерки срещу злоупотреби с предяваването на съдебни искове. Новият закон също така цели да подобри функционирането на вътрешния пазар чрез подобряване на инструментите за възпиране на незаконните практики и улесняване на достъпа на потребителите до правосъдие.

Основни елементи на споразумението:

 • Най-малко една процедура за представителни искове за мерки за обезщетения и преустановяване на нарушение трябва да бъде на разположение на потребителите във всяка държава членка, което ще позволи завеждането на представителни искове на национално и европейско равнище;
 • Квалифицирани организации (организации или публични органи) ще бъдат овластени и финансово подкрепени за завеждането на представителни искове за преустановяване на нарушение и мерки за обезщетение от името на групи потребители и ще гарантират достъпа на потребителите до правосъдие;
 • По отношение на критериите за определяне на квалифицирани организации, правилата правят разлика между трансгранични и национални критерии. При първите, организациите трябва да спазват набор от хармонизирани критерии: да демонстрират активност в защитата на интереса на потребителите в период от 12 месеца преди подаването на заявление за определяне като квалифициран субект; да имат нестопанска цел и да гарантират, че са независими от трети страни, чиито икономически интереси са противоположни на интересите на потребителите;
 • Относно националните случаи, държавите членки ще определят подходящи критерии на национално ниво, съответстващи на целите на директивата, които могат да бъдат същите като тези, определени за трансграничните случаи;

  • Правилата постигат баланс между достъпа до правосъдие и защитата на бизнеса от злоупотреби със съдебни искове чрез въвеждането от страна на Парламента на принципа на „загубилия плаща”, който гарантира, че губещата страна възстановява съдебните разноски на спечелилата страна;
 • За да се избегнат допълнително злоупотреби със съдебни процеси , преговарящите от името на Парламента също така настояха съдилищата или административните органи да имат правомощието на възможно най-ранен етап на производството да отхвърлят случаи, които са явно неоснователни, в съответствие с националното законодателство;

  • Преговарящите се съгласиха Европейската комисия да направи оценка на възможността за определянето на европейски омбудсман за колективна защита, който да отговаря за трансграничните представителни искове на европейско равнище;
   
 • Обхватът на колективните искове ще включва нарушения на търговците в области като защита на данните, финансови услуги, пътувания и туризъм, енергетика, телекомуникации, околна среда и здраве, както и правата на пътниците при въздушен и железопътен транспорт, в допълнение към общото законодателство за потребителите.

Следващи стъпки

Постигнатото политическо споразумение трябва да бъде одобрено от Парламента на пленарно заседание и от Съвета. Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официалния вестник на ЕС. След това държавите членки ще разполагат с 24 месеца за транспониране на директивата в своите национални закони и допълнителни шест месеца за нейното прилагане.

Допълнителна информация

Директивата относно представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите е част от новия търговски механизъм за потребителите, стартиран от Европейската комисия през април 2018 г., с цел да се гарантира по-голяма защита на потребителите в ЕС. Той включва засилване на правата на потребителите онлайн, въвеждане на инструменти, необходими за прилагане на техните права и за получаване на обезщетение, санкции за нарушаване на законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите и подобрени бизнес условия.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Първа копка на нова хладилна база в столичния район „Сердика“
Проектът се реализира от Анима Груп Инвестмънт Още
БТПП участва в обсъждане на икономическите, социални и културни предпоставки за интеграция на бежанците в българското общество
Млади безработни ще планират по-добре времето си
Обучение по проект „КЛАСИК-ПРО“ по Националния план за действие по заетостта Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Посланикът на Ирландия се запозна с икономическите и бизнес перспективи в Русе
Среща в Русенската търговско-индустриална камара Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Публикация в Държавен вестник: Допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможност за износ на селскостопанска техника за Казахстан
СТИВ – Нур Султан Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Трансгранични и сезонни работници: Парламентът призовава за по-добра защита
Нови правила позволяват на потребителите в ЕС да защитават колективно правата си
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национална конференция заетост за всички и Изложение на социалноотговорни работодатели