Назад

Европейските търговски палати призовават за справедливи и реалистични правила за предприемачите в бъдещия Законодателен акт за цифровите услуги


Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати следи с голямо внимание текущите разисквания относно бъдещия Законодателен акт за цифровите услуги (DSA), които напредват добре както в Европейския парламент, така и в Съвета на ЕС.

В този решаващ момент е важно гласът на предприемачите, които ще трябва да прилагат правилата на DSA, да бъде чут, тъй като изглежда, че някои аспекти на регламента, внесен от Европейската комисия, се поставят под съмнение или са изложени на риск да не бъдат отчетени.

В тази връзка БТПП, като член на Асоциацията на европейските търговски палати, изпрати писмо до служебния министър на икономиката Даниела Везиева, с което насочва вниманието към някои въпроси, които са проблемни за бизнеса. Целта на БТПП е да посочи резервите и бележките, които да бъдат взети под внимание при бъдещите позиции на България по Законодателния акт за цифровите услуги.

1.  Зачитането на принципа на страна на произхода

Правната сигурност и хармонизираното прилагане са от изключително значение за компаниите. Принципът на страната на произхода, както е определен в директивата за електронната търговия, трябва да бъде запазен в настоящия си вид. Има съмнения по отношение на предложенията на председателството на Съвета, целящи непропорционално да бъдат увеличени правомощията на националните органи в страните на местоназначение. Въпреки че е необходимо по-тясно сътрудничество между държавите-членки, настоящият компромисен текст, предложен от Съвета, изцяло преобръща принципа за страната на произхода, което, вместо да консолидира, допълнително ще фрагментира единния пазар и това може да се окаже пагубно за малкия бизнес. Затова настоятелният призив е да не се променят предложените от Европейската комисия членове 44, 45, както и другите засегнати в глава IV (Изпълнение, сътрудничество, санкции и правоприлагане)

2.  Справедливи и балансирани правила за отговорност на платформите

Принципът за условно освобождаване от отговорност на доставчиците е от първостепенно значение, за да се даде възможност на цифровата икономика да се развива в Европа, особено за МСП. Осигуряването на общо право на регресен иск срещу онлайн платформи, когато търговците не могат да бъдат проследени, би създало несправедливи санкции за платформите, които биха могли да бъдат подведени под отговорност, дори и когато са изпълнили всички свои задължения по Законодателния акт за цифровите услуги. Разрешаването на отговорността на платформата в случаи на неспазване на задълженията за надлежна проверка би довело до двойна санкция съгласно Законодателния акт за цифровите услуги, тъй като санкциите за нарушение на задълженията за надлежна проверка вече са изложени в глава IV. Условията, при които платформите могат да бъдат заведени под отговорност, трябва да бъдат справедливи и строго ограничени до ясни случаи. В това отношение първоначалните разпоредби, предложени от Комисията в член 5, са по-балансирани и са за предпочитане.

От Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати са на мнение, че строгите срокове за премахване на незаконно онлайн съдържание не са адаптирани към голямото разнообразие от бизнеси и съдържание. В противен случай, за да избегнат значителни санкции, онлайн посредниците биха дали приоритет на бързото премахване пред продължителното и внимателно разглеждане на въпросното съдържание. Както предвижда първоначалното предложение на Комисията в член 5 (1), е необходим много по-гъвкав подход, с използването на общ термин като „експедитивно“ за премахването на незаконно съдържание.

3.  По-благоприятна среда за малките и средните предприятия (МСП)

Правилата на Законодателния акт за цифровите услуги имат за цел да се борят ефективно срещу незаконното онлайн съдържание - цел, която Европейските търговско-промишлени палати напълно подкрепят. За да се постигне това обаче, Законодателният акт за цифровите услуги въвежда обширни задължения, които в някои случаи изглеждат непропорционални и твърде натоварващи за МСП. Например, задълженията за докладване и прозрачност или вътрешните механизми за жалби могат да бъдат опростени за такива дружества, без да се застрашават целите на регламента. Трябва да се въведат специфични изключения и шаблони, така че текстът на регламента да е по-добре съобразен с МСП.

Също така Европейските търговско-промишлени палати изразяват загрижеността си от увеличаването на задълженията, чието въвеждане се обсъжда. Идеята на Комисията за насърчаване на балансирани и пропорционални правила трябва да бъде запазена в много по-голяма степен в окончателния текст.

Позиция и по други въпроси, свързани с предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно единния пазар на цифрови услуги – в писмото до министър Везиева  ТУК