Назад

Доклад на Европейската сметна палата относно правата върху интелектуалната собственост


Европейската сметна палата (ЕСП) публикува Специален доклад „Права върху интелектуална собственост в ЕС — все още не е постигната пълна защита“. Докладът е изготвен под ръководството на Илдико Гал-Пелц, член на ЕСП.

Правата върху интелектуалната собственост имат съществена роля в една икономика, основана на знанията — те осигуряват необходимите условия, за да могат предприятията и създателите на дизайни да получат дължимото за своите продукти. Тези права също така предоставят гаранции на потребителите относно качеството и безопасността на стоките.

Европейската сметна палата предупреждава, че правната рамка на ЕС за защита на интелектуалната собственост не е толкова ефективна, колкото би могла да бъде. Въпреки че приложимите правила предоставят известни гаранции, продължават да съществуват множество недостатъци, по-специално в Директивата на ЕС относно дизайните и механизма за таксите на ЕС. Одиторите подчертават също, че по-доброто съгласуване на системите на национално равнище и на равнище ЕС ще донесе ползи.

Тук  можете да намерите специалния доклад и съобщението за пресата, които са публикувани на 24 официални езика на ЕС.

За допълнителна информация относно дейността на ЕСП можете да се свържете с нас или да посетите нашия уебсайт eca.europa.eu. За достъп до Портала за публикации на Европейската сметна палата, моля, натиснете тук.