Назад

Справка със свободен или регистриран достъп в регистър БУЛСТАТ


Агенцията по вписванията информира, че справка относно вписани обстоятелства, въз основа на подадени заявления за адрес за кореспонденция на основание § 5, ал. 2 от Закон за регистър БУЛСТАТ, въведени по служебен път в информационната система на регистър БУЛСТАТ, може да се извърши на адрес  http://www.bulstat.bg/  със свободен или регистриран достъп:

  1. Справки с публичен достъп: Информацията в регистър БУЛСТАТ е публична, с изключение на ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице, дата на раждане, адрес на имота за лица по чл. 3, ал. 1, т. 10, буква "б", постоянен и настоящ адрес - за българските граждани, постоянен и настоящ адрес или адрес на пребиваване - за чуждестранните физически лица, постоянно пребиваващи в страната, съответно за чуждестранните физически лица.
  2. Справки с регистриран достъп: Агенция по вписванията осигурява регистриран достъп чрез електронен подпис или сертификат, издаден от Агенция по вписванията до данните и обстоятелствата, вписани в регистър БУЛСТАТ, които не са публични.

Агенцията по вписванията обръща внимание, че регистрираният достъп се осъществява с КЕП или сертификат издаден от Агенция по вписванията за достъп до портала на Агенцията (portal.registryagency.bg). Указания за издаване на сертификат можете да намерите на следния адрес - https://www.registryagency.bg/bg/registri/targovski-registar/osiguryavane-na-registriran-dostap-do-deloto-na-targoveca/