Назад

МФ кани всички заинтересовани лица да се включат в подготовката на проект на Закон за управление и изпълнение на националния План за възстановяване и устойчивост


На страницата на Министерството на финансите е публикувана анкета във връзка с подготвянето на проект на Закон за управление и изпълнение на националния План за възстановяване и устойчивост (ЗНПВУ). Целта на ЗНПВУ е стабилно, непротиворечиво и всеобхватно регламентиране на изпълнението на инвестициите по ПВУ чрез ясно дефиниране на правата и отговорностите на участниците в процеса, както и да се създадат конкретни норми за защита на националните и европейски финансови интереси. Още на най-ранния етап на изготвяне на текстовете на законопроекта е планирано привличането на максимално широк кръг от заинтересовани страни в българската общественост, които се приканват да споделят опит, експертиза и предложения с цел изготвяне на устойчиво и качествено законодателство за регулирането на нововъзникнали обществени отношения, появили се в процеса на изпълнение на реформите и инвестициите по ПВУ.

Всички заинтересовани лица могат да попълнят анкетата анонимно и поверително до 15 юни 2023 г.

Работна група, създадена със заповед на министъра на финансите за изработване на текстовете на законопроекта, ще разгледа и обсъди получените предложения при изготвянето на цялостната предварителна оценка на въздействието. Анализът и обобщението на становищата, изразени по време на консултациите, ще бъдат използвани при създаването на разпоредбите на проекта на закон.