Назад

Мисия на ЕС „Пакт за почвите за Европа“: 90 млн. евро за 17 нови проекта в подкрепа на здравите почви


Европейската комисия ще инвестира 90 милиона евро в 17 нови научноизследователски проекта, допринасящи за мисията на ЕС: „Пакт за почвите за Европа“. Проектите ще работят за възстановяване и опазване на здравето на почвите с цел устойчиво производство на здравословни храни, опазване на биологичното разнообразие, изграждане на устойчивост спрямо изменението на климата и принос към целите на Европейския зелен пакт.

В проектите участват 314 участници от 32 държави. Освен държавите — членки на ЕС, участващите държави са както асоциирани държави по „Хоризонт Европа“ (Израел, Косово, Норвегия, Сърбия и Турция), така и неасоциирани държави (Обединеното кралство, САЩ, Канада и Швейцария). В проектите участват университети, научноизследователски институции, МСП, предприятия, НПО и местни органи.

Те ще донесат широк спектър от ползи за възстановяването и опазването на здравето на почвите до 2030 г., например:

  • Създаване на хранилище на знания и данни с цел интегриране на знанията в областта на научните изследвания и иновациите, които се отнасят до почвите и здравето на почвите;
  • Намаляване на отпадъците от преработката на храни и оползотворяване на остатъците с цел производство и изпитване на органични подобрители на почвата и продукти за наторяване;
  • Осигуряване на показатели за измерване на биологичното разнообразие на почвите и екосистемните услуги (напр. агроекосистеми и горски екосистеми);
  • Предоставяне на инструменти и методи за идентифициране на източниците на замърсяване на почвите и за подобряване на прилагането на икономически ефективно устойчиво управление на земите в градските и селските райони;
  • Насърчаване на прилагането на механизми за улавяне на въглероден диоксид чрез земеделски методи, стандартизация на методологията и механизмите за сертифициране на отчитането на въглерода в почвите;
  • Разработване на рамка за мониторинг, докладване и проверка на усилията на управителите на земи за улавяне на въглероден диоксид и намаляване на емисиите на парникови газове;
  • Съвместно създаване на материали, насоки, стандарти в учебните програми и обучение за образование в областта на почвите;
  • Създаване на структура за обслужване на едно гише с цел подкрепа, разширяване и популяризиране на бъдещата мрежа на мисията, която ще се състои от 100 „живи лаборатории“ и стопанства — образци, и която ще започне да функционира от следващата година;
  • Намаляване на изгарянето, депонирането и подобряване на оползотворяването на хранителните вещества от биологичните отпадъци.

17-те нови проекта бяха избрани от независими експерти след покана за представяне на предложения, отправена през 2022 г., в която бяха получени 71 допустими заявления. Повечето от проектите вече са започнали. Проектите ще се управляват от Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (REA). Повече подробности за проектите, включително бюджета и бенефициерите, могат да бъдат намерени в прегледа на проектите.