Назад

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за кръгова икономика


Кръговата икономика е икономически модел, който има за цел да поддържа продукти, материали и ресурси в употреба възможно най-дълго, като извлича максимална стойност от тях, при същевременно минимизиране на генерирането на отпадъци и на въздействието върху околната среда.

С приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за кръгова икономика (Съветът) ще се осигурят необходимите условия за осъществяване на координацията на дейностите, свързани с прехода към кръгова икономика, включително ангажиране на заинтересованите страни, споделяне на знания, мониторинг и оценка.

Съветът ще решава въпроси от координационен характер, свързани с прехода към кръгова икономика, които са от компетентността на повече от едно министерство или ведомство, ще издава насоки и препоръчва действия за изпълнение на целите и мерките от Стратегията и Плана за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022 – 2027 г., ще извършва мониторинг и оценка на напредъка на инициативите за кръгова икономика в България.

Дата на откриване:

21.9.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Междусекторни политики

Дата на приключване:

21.10.2023 г.

Добави коментар