Брой 238 (243), 06-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нова безплатна услуга на БТПП


БТПП представи днес своята нова услуга – предоставяне на безплатни консултации, изготвени от най-добрите и изявени специалисти, в следните области:

  • Трудовоправни и осигурителни отношения;
  • Фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика;
  • Повишаване адаптивността на работниците;
  • Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация;
  • Приложение на системата GS1 /маркиране с баркод и електронен обмен на данни/.

Тази услуга е безплатна, защото се реализира по линия на проект, изпълняван от БТПП - „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На днешната пресконференция за представяне на услугата председателят на Палатата уточни, че проектът е дългогодишен и се фокусира върху сивата икономика в България. Осъществява се с цел да се проследят факторите, пораждащи сивата икономика, да се намерят начини, чрез които може да се достигне до тези, които вегетират в сивата икономика. БТПП се стреми да постигне устойчивост и дълготраен ефект в тази област.

Беата Папазова, ръководител на проекта, допълни, че изпълняваните дейности дават възможност да се набележат конкретни мерки за противодействие на проявите в сивата икономика в трудовоправните и осигурителни отношения. А от много голямо значение за Палатата е да се промени обществената нагласа на толериране на  проявите в тази област, да се повиши обществената нетърпимост към тях.

Чрез тази безплатна услуга в посочените области превантивно ще могат да се подпомагат работодатели, синдикалисти, работници, самонаети, временно и постоянно безработни, с цел защита на интересите на всяка една от тези категории участници в трудовия пазар, за да се постигне ограничаване на неформалната икономика.

Получената информация предоставя възможност да се установи дали правото на работника е нарушено, какви са вариантите на решение, както и евентуално да се защитят аргументирано неговите интереси.  Консултацията е допълнителна възможност за:

  • определяне и избор на поведение в рамките на законите;
  • възможност за набиране на информация за промени в нормативната уредба, които след анализ и обобщаване от БТПП ще бъдат предложени и отстоявани пред съответните компетентни държавни органи и институции.

Иван Нейков, представител на консултантския консорциум, избран чрез открит избор на изпълнител чрез тръжна процедура по ПМС №55/2007, подробно представи механизма за предоставяне на услугата, както и тематичния й обхват.

„Тази услуга бе предвидена като дейност по проекта именно защото сме дълбоко убедени, че недостатъчното ниво на информираност води понякога до неволно участие в сивия сектор на трудовоправните осигурителни отношения“ – каза Беата Папазова.

БТПП очаква тези консултации с висококачествено обслужване да намерят добър прием в деловите и  синдикалните среди.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Нова безплатна услуга на БТПП
Тя е ориентирана към работодатели, синдикалисти, работници, самонаети, временно и постоянно безработни с цел защита на техните интереси Още
БТПП посрещна делегация от град Шенджън, Южен Китай
Това е шеста визита на китайска делегация в Палатата през тази година Още
Заседание на Борда на директорите на Бизнес съвета към ОЧИС
Екологична технология на фирма BSI Balkans бе представена в Палатата
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинари по безопасност и здраве при работа
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производителността на труда се увеличава на годишна база
Най-висока е производителността в индустриалния сектор – средно 6,2 хил. лв. брутна добавена стойност на един зает Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Необходими сертификати за чужди фирми, които искат да се установят на френския пазар
Българските фирми трябва да се съобразяват със силната защита на френския пазар чрез стандарти / сертификати Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага пакет от мерки за младежка заетост
На безработните под 25-години ще бъде гарантирано получаване на предложение за работа, допълнително образование или обучение Още
СЪОБЩЕНИЯ
Агенцията по вписванията предлага нова услуга