Брой 143 (148), 25-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепя искането на омбудсмана за отмяна на облекчената процедура за установяване на вземания


В качеството ни на заинтересована страна, конституирана по конституционно дело № 4/2012г., БТПП изпрати становище до Конституционния съд. Делото е образувано по искане на омбудсмана Константин Пенчев за установяване противоконституционността на чл. 147, ал. 1, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс. Тя гласи, че банките могат да поискат издаване на заповед за изпълнение, когато вземането се основава на документ или извлечение от счетоводните им книги.

БТПП подкрепя искането на омбудсмана за отмяна на чл. 417, ал. 1, т. 2 от ГПК, като противоконституционен. В становището на Палатата се посочва:

„БТПП счита, че законът следва  да създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

Нормата на чл. 417, ал. 1, т. 2 от Гражданско процесуалния кодекс (ГПК) действително поставя само определени кредитори – държавни учреждения, общини и банки в по- благоприятно положение при реализиране на техните права спрямо другите правни субекти. По отношение на банките разглежданата  разпоредба предоставя възможност само на тях да искат от съда издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ на водените от тях счетоводни книги, като търговски дружества, които също водят редовно счетоводство, са лишени от тази възможност. По този начин последните се поставят в неравноправно положение. Считаме, че така записана разпоредбата в горепосочения член от ГПК създава предпоставки за различно третиране и е в колизия с чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България.”

НОВИНИ ОТ БТПП
С решение от днес Министерски съвет отново призна БТПП за представителна организация
БТПП подкрепя искането на омбудсмана за отмяна на облекчената процедура за установяване на вземания
Палатата счита, че законът следва да създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност Още
Ръководителят на СТИВ Берлин посети БТПП
Разгледани бяха предстоящи инициативи за създаване на контакти между потенциални партньори Още
БТПП проучва испанския опит за подкрепа на предприемачеството
Проучват се добри практики в публично-частното партньорство за прехвърляне на резултати от научни изследвания към бизнеса Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПАЗАР НА ТРУДА
Нов проект на Агенцията по заетостта ще осигури заетост на 9 000 безработни лица
Работодателите могат да заявят работни места в бюрата по труда, на чиято територия се разкрива работното място Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Защита на правата на интелектуална собственост: Митниците на ЕС конфискуваха над 100 млн. фалшиви стоки по границите на Съюза
Основните категории стоки, задържани от митниците са били лекарства (24 %), опаковъчни материали (21 %) и цигари (18 %) Още