Брой 143 (148), 25-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Нов проект на Агенцията по заетостта ще осигури заетост на 9 000 безработни лица


От 23.07.2012 г. Агенцията по заетостта стартира нова схема „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейския социален фонд. Бюджетът й е 80 млн. лв. Срокът на изпълнение е 2012-2014 г.

С реализацията на схемата се предвижда 10 000 безработни лица да получат посреднически услуги, от тях 9 000 лица да бъдат включени в обучение и заетост. Очаква се 30% от наетите по програмата да запазят работното си място след приключване на проекта.

За периода от 23-ти юли до 15-ти август приоритет при кандидатстване ще имат работодатели от общините, пострадали при бедствия през годината, и тези с равнище на безработица над 50%.

Целта на схемата е да насърчи работодателите да осигурят заетост на регистрирани безработни лица, като приоритетно се включват хора от уязвимите групи на пазара на труда: с ниска професионална квалификация и недостиг на умения; с ниско образование; от етническите малцинства и трайно безработни лица.

Ще се инвестира в знанията и уменията на наетите безработни, като по време на заетостта, чрез наставник им бъде осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа.

В схемата могат да участват работодатели от реалния сектор, които разкриват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на дейности в селското, горското и рибното стопанство, и работодатели - общини (директно или чрез общински предприятия), и структури на държавната администрация, които заявяват работни места в осъществявани от тях дейности.

За първи път по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се дава възможност на работодателите от реалния и публичния сектор да получат пълна субсидия за възнагражденията на всяко наето безработно лице. Периодът е от 6 до 12 месеца. За работодателите от реалния сектор тя е в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия, а за работодателите от публичния сектор – 380 лв. Освен заплатите и осигуровките, ще се стимулират наставниците. Те ще получават за период от шест месеца 50% от минималната работна заплата. Работодателите осигуряват по един наставник от своя персонал на всеки десет наети по схемата лица.

„Подкрепа за заетост” ще се реализира на територията на всички области и общини в страната. Работодателите могат да заявят работни места в бюрата по труда, на чиято територия се разкрива работното място.

НОВИНИ ОТ БТПП
С решение от днес Министерски съвет отново призна БТПП за представителна организация
БТПП подкрепя искането на омбудсмана за отмяна на облекчената процедура за установяване на вземания
Палатата счита, че законът следва да създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност Още
Ръководителят на СТИВ Берлин посети БТПП
Разгледани бяха предстоящи инициативи за създаване на контакти между потенциални партньори Още
БТПП проучва испанския опит за подкрепа на предприемачеството
Проучват се добри практики в публично-частното партньорство за прехвърляне на резултати от научни изследвания към бизнеса Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПАЗАР НА ТРУДА
Нов проект на Агенцията по заетостта ще осигури заетост на 9 000 безработни лица
Работодателите могат да заявят работни места в бюрата по труда, на чиято територия се разкрива работното място Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Защита на правата на интелектуална собственост: Митниците на ЕС конфискуваха над 100 млн. фалшиви стоки по границите на Съюза
Основните категории стоки, задържани от митниците са били лекарства (24 %), опаковъчни материали (21 %) и цигари (18 %) Още