Назад

НСИ: През декември 2023 г. общият показател на бизнес климата се влошава


През декември 2023 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.8 пункта спрямо предходния месец (от 21.6% на 19.8%), което се дължи на неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

Промишленост.
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ запазва приблизително ноемврийското си равнище (от 20.6% на 20.7%). Промишлените предприемачи оценяват настоящата производствена активност като благоприятна, докато очакванията им за дейността през следващите три месеца са леко влошени. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат най-сериозните пречки за развитието на бизнеса. Относно продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за известно увеличение, макар преобладаващата част от тях да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство.
През декември съставният показател „бизнес климат в строителството намалява с 1.2 пункта (от 23.6% на 22.4%), което се дължи на резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче очакванията им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца се подобряват.

Основните затруднения за дейността остават несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила, като спрямо ноември се наблюдава намаление на отрицателното въздействие на първия и третия фактор. По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ спада с 5.6 пункта (от 27.5% на 21.9%) в резултат на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от „добро“ към запазване на „същото“. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са резервирани.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да бъдат най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса. Последната анкета отчита нарастване на негативното влияние на фактора „недостатъчно търсене“, който измества на четвърто място затрудненията свързани с недостига на работна сила. Относно продажните цени прогнозите на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги.

През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 2.5 пункта (от 15.9% на 13.4%), което се дължи на неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца леко се подобряват.

Основните фактори, ограничаващи дейността на предприятията, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като през последния месец се наблюдава намаление на отрицателното им въздействие. В сравнение с ноември нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени в сектора на услугите да се увеличат през следващите три месеца.