Брой 8 (265), 11-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Актуализирани са документи по процедурата за подбор на проекти „Енергийна ефективност и зелена икономика“


Със Заповед № РД-16-20/09.01.2013 г. на Ръководителя на УО на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и във връзка с констатирана необходимост от отстраняване на неточности в превода от английски на български език, както и установена, в процеса на работа, нужда от прецизиране на техническите критерии в оборудването включено в Списъка на допустимите категории материали и оборудване по т. 1.3.3. от Заповед № РД-16-844/28.06.2012 г. на Ръководителя на УО, с която се одобрява пакет от документи за провеждане на открита процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“, Списъкът на допустимите категории материали и оборудване по процедурата се актуализира.

Заявките, които към момента на издаване на Заповед № РД-16-20/09.01.2013 г. са в процес на разглеждане от страна на Асистента по верификация, се оценяват съгласно критериите, които са по-благоприятни за съответната заявка.

Заповедта влиза в сила от датата на издаването й.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Евроклуба при БТПП, посветена на Ирландското председателство на Съвета на ЕС
Икономическата стабилност, растежът и работните места са приоритетите на Ирландия за следващите 6 месеца Още
БТПП и ПРЕПОРЪКА.БГ си партнират в подкрепа на работодателите при наемане на персонал
Усилията са насочени и към развитието и популяризирането на електронния регистър на препоръките Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България има готовност в средата на годината да започне строителството на "Набуко" на своя територия
С изграждането на интерконектора България-Турция ще започне строителството на първата фаза от Южния газов коридор Още
Актуализирани са документи по процедурата за подбор на проекти „Енергийна ефективност и зелена икономика“
ИНОВАЦИИ, НАУКА
София Тех Парк - първият научен и технологичен парк в България
Изграждането ще се реализира по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Обществено обсъждане на изменение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Проектът цели да разграничи приложното поле на националния метрологичен контрол от процеса по оценяване на съответствието на средствата за измерване Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец декември 2012 г.
От 2013 г. се въвеждат нови образци на данъчни декларации