Брой 106 (111), 04-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Внедрени са нови функционалности в информационната система „Търговски регистър” на Агенцията по вписванията


Агенцията по вписванията уведомява своите клиенти, че от 1 юни 2012 г.:

1. В Търговския регистър е осигурена възможност за регистрация на: Европейско обединение по икономически интереси; поделение на Европейско обединение по икономически интереси; Европейско дружество и Европейско кооперативно дружество, както и преобразувания с международно участие.

2. Обявяването на годишните финансови отчети ще става със заявление по образец Г2, съгласно изискванията на Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

3. Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията ще дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността, съгласно чл. 22, ал. 5 от Закона за Търговския регистър.Указанията ще се оповестяват по електронната партида на търговеца, а когато е подадено заявление за регистрация на търговеца – на електронната страница на агенцията. Заявителят може да изпълни дадените указания и да представи съответните документи чрез заявление по образец Ж1, определен в Наредба № 1/14.02.2007 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП има международна подкрепа по казуса с представителността й
Новоизбраният главен секретар на МОР изрази готовност да окаже пълна логистична подкрепа на Палатата Още
Иракски експерти посетиха БТПП
В Ирак има пазар за българска техника и потребителски стоки Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Главна инспекция по труда: Софтуер ще следи за забавени заплати
Друга идея на инспекцията е в уведомлението, което се подава в НАП при регистрация на трудовите договори, работодателите да посочват продължителността на работния ден Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Внедрени са нови функционалности в информационната система „Търговски регистър” на Агенцията по вписванията
Осигурена е възможност за регистрация на: Европейско обединение по икономически интереси… Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ден на българската енергетика
Национален семинар на тема “Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”
СЪОБЩЕНИЯ
Български фирми са поканени от ЕК да представят своя опит и добри практики