Брой 221 (478), 13-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП по законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим...


БТПП подготви становище по законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици (наричан по-нататък „Законопроект/а/ът”). Становището бе изпратено на парламентарната комисия по икономическата политика и туризъм.

Вносителите на законопроекта  предлагат мерки в три основни направления:

  • Въвеждане на забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, да осъществяват дейности в най-значимите сфери на икономиката или да придобиват дружества, осъществяващи дейност в тях - обществени поръчки, приватизационни сделки, концесии, придобиване на държавно или общинско имущество и други.
  • Регламентиране на изключения от забраната за дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим да извършват посочените в предходната т. 1 дейности.
  • Нормиране на мерки за предотвратяване на агресивното данъчно планиране и отклонението от данъчно облагане.

Членовете на БТПП имат сериозни забележки по разпоредбите от Законопроекта, въпреки че споделят целите на проекта за предотвратяване избягването на данъчното облагане в стопански дейности, които засягат голям обществен интерес.

Основни бележки и предложения на БТПП:

  1. За решаване на целите на законопроекта разпоредбите му предлагат регламентиране на забрана  – уредена в чл. 3 от законопроекта, а не задължение за деклариране на действителния собственик, което е другото концептуално решение на проблема.

Повечето от законодателствата, които ограничават присъствието на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим до чувствителни сфери на икономиката и финансите си, са избрали втория подход.

Аргументът, че декларирането на действителния собственик създава риска от подаване на декларация с невярно съдържание, в която да се декларира трето лице - вместо действителния собственик. Едва ли, обаче, ще са много тези, които биха рискували провалянето на свои съществени икономически интереси, чрез невярно деклариране. Изброените чувствителни сфери на българската икономика, в които се въвеждат ограниченията на офшорните компании, бележат високата степен на икономически и финансов интерес, който е придобит или се възнамерява да бъде придобит.  Малко вероятно е този икономически и финансов интерес да бъде рискуван в името на анонимността. Още повече, че държавата разполага с необходимия ресурс, а може да осигури и обучението на специалисти, които да разследват всеки един конкретен случай в който инвестициите са свързани с голям икономически и финансов интерес.

БТПП привежда и други аргументи в подкрепа на тезата, че не трябва да има дори и относителна забрана, а само задължение за деклариране на действителния собственик.

  1. В Законопроекта, в частта на чувствителните сфери, е пропусната една, която е с изключително  практическо  значение – а именно, участието на офшорни компании в дружества по ЗЗД или консорциуми по чл. 276 от ТЗ.
     
  2. В изключенията на Законопроекта е пропуснато в частта на забранителния режим едно много важно обстоятелство, свързано с факта, че собственик на офшорно дружество може да не е друго дружество от обособена икономическа група, а физическо лице, което е декларирало по надлежния ред в данъчната си декларация участието си в това дружество..”

Всички тези и аргументи в Становището на Палатата ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП по законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим...
Палатата има сериозни забележки по разпоредбите от Законопроекта, въпреки че споделя целите на проекта Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване.... Още
Обучение "Нови възможности за превръщане на Вашата идея в реален бизнес. Споделено финансиране, фондове за рисков капитал и платформи за иновации"
Целта е запознаване на млади, креативни хора и стартиращи предприятия с нетрадиционни форми за финансиране Още
Грузинска делегация ще посети страната ни
Целта е проучване опита на България в предприсъединителния процес към ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на BLASER FINANZHOLDING GmbH
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за двустранни отношения на национално ниво
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 1,4% е дефлацията на годишна база през октомври
Отчитат трети месец на дефлация на годишна база Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Людмила Петкова: Данъчната политика за 2014-2016 г. ще осигури финансов ресурс за изпълнение на фискалната политика на правителството
Възстановеното ДДС на фирмите за месеците юли, август и септември е в размер на 1,7 млрд. лв. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Създава се нов технически комитет в областта на рециклиране на електрически и електронни продукти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
За икономическото управление на ЕС - нови системи за наблюдение на бюджетните и икономическите политики
Новите правила са вписани в Европейския семестър - календарът на ЕС, който се използва при разработване на политиките Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българско-китайски бизнес форум
28 ноември 2013 г., х-л „Хилтън”, София Още
Бизнес форум Евразия
12-15 декември 2013 г., гр. Гебзе, Турция Още