Брой 221 (478), 13-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

За икономическото управление на ЕС - нови системи за наблюдение на бюджетните и икономическите политики


Поуките от неотдавнашната икономическа и финансова криза и криза на държавния дълг доведоха до последователни реформи на правилата на ЕС, с които се въвеждат, наред с други неща, нови системи за наблюдение на бюджетните и икономическите политики и нов бюджетен график.

Новите правила (въведени чрез пакета от шест акта за икономическото управление, пакета от два акта и Договора за стабилност, координация и управление) са вписани в Европейския семестър - календарът на ЕС, който се използва при разработване на политиките. Тази интегрирана система гарантира, че през цялата година са налице по-ясни правила, по-добра координация на националните политики, редовно проследяване и по-бързи санкции за нарушаване на правилата. Това дава възможност на държавите членки да изпълнят своите бюджетни ангажименти и ангажиментите си за реформа, като същевременно Икономическият и паричен съюз става като цяло по-стабилен.

Основните характеристики на новата система.:

  • Координация през цялата година: европейският семестър
  • По-отговорно бюджетиране
  • Мониторинг, обхващащ и макроикономическите дисбаланси.

Реформите, предприети през последните три години са безпрецедентни, но кризата показа колко взаимозависимостта на нашите икономики се е увеличила след създаването на Икономическия и паричен съюз. Изключително необходимо е страните от еврозоната да работят в по-тясно сътрудничество, за да вземат политически решения, които отчитат различните интереси на останалите държави членки от еврозоната.

Идеите на Европейската комисия за бъдещето са изложени в подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз, публикуван на 28 ноември 2012 г. (вж. IP/12/1272). В плана се определя как през следващите месеци и години стъпка по стъпка ще се надгражда сега съществуващата структура.

Комисията вече е разработила свои идеи относно рамка за предварителна координация на основните структурни реформи и на инструмента за конвергенция и конкурентоспособност, за да насърчи и подкрепи държавите членки, изпълняващи трудни реформи (вж. IP/13/248). Тези предложения ще бъдат разработени след обсъждания в Европейския съвет.

Пълна информация по темата ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП по законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим...
Палатата има сериозни забележки по разпоредбите от Законопроекта, въпреки че споделя целите на проекта Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване.... Още
Обучение "Нови възможности за превръщане на Вашата идея в реален бизнес. Споделено финансиране, фондове за рисков капитал и платформи за иновации"
Целта е запознаване на млади, креативни хора и стартиращи предприятия с нетрадиционни форми за финансиране Още
Грузинска делегация ще посети страната ни
Целта е проучване опита на България в предприсъединителния процес към ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на BLASER FINANZHOLDING GmbH
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за двустранни отношения на национално ниво
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 1,4% е дефлацията на годишна база през октомври
Отчитат трети месец на дефлация на годишна база Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Людмила Петкова: Данъчната политика за 2014-2016 г. ще осигури финансов ресурс за изпълнение на фискалната политика на правителството
Възстановеното ДДС на фирмите за месеците юли, август и септември е в размер на 1,7 млрд. лв. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Създава се нов технически комитет в областта на рециклиране на електрически и електронни продукти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
За икономическото управление на ЕС - нови системи за наблюдение на бюджетните и икономическите политики
Новите правила са вписани в Европейския семестър - календарът на ЕС, който се използва при разработване на политиките Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българско-китайски бизнес форум
28 ноември 2013 г., х-л „Хилтън”, София Още
Бизнес форум Евразия
12-15 декември 2013 г., гр. Гебзе, Турция Още