Брой 221 (478), 13-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ

Людмила Петкова: Данъчната политика за 2014-2016 г. ще осигури финансов ресурс за изпълнение на фискалната политика на правителството


Намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите, стимулиране на икономическото развитие, инвестициите и заетостта и повишаване на бюджетните приходи са основните приоритети на данъчната политика на страната ни за периода 2014-2016 г. Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на пресконференция в МФ за представяне на данъчната политика и данъчното законодателство в средносрочен план.

Визията на МФ за периода е основана на запазване на ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица, като важен стимул за инвестициите, икономическия растеж и заетостта, както и повишаване на данъчните ставки за определени категории акцизни стоки, съобразно изискванията на европейското данъчно законодателство. Промените в данъчното законодателство за 2014 г. са свързани с реализирането на законодателни мерки по основните приоритети на данъчната политика. Приетите промени са свързани и с усъвършенстване на законодателството за улесняване на практическото му прилагане, както и за привеждане в съответствие на националното законодателство с правото на ЕС, съобразно директивите и практиката на Съда на ЕС.

За 2014 г. са приети промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за местните данъци и такси. Заместник-министър Петкова обясни детайлите на промените в тези закони и кои приоритети на правителството са били водещи при формирането им и уточни, че все още не са приети от Народното събрание промените в ДОПК по отношение на фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на странатa. В подробното си изложение заместник-финансовият министър отново подчерта, че целта на промените е осигуряване на макроикономическа и бюджетна стабилност в средносрочен и дългосрочен план.

Людмила Петкова коментира и изпълнението на приходната част на бюджета и подчерта, че изоставането от миналите месеци вече е преодоляно. Възстановеното ДДС на фирмите за месеците юли, август и септември е в размер на 1,7 млрд. лв., като за сравнение заместник-министър Петкова посочи, че за 2012 г. средномесечно е възстановяновано по 430-480 млн. лв. ДДС. В момента бизнесът може да разчита на редовно възстановяване на ДДС, а предприетите мерки от МФ в началото на юни за подобряване на събираемостта на приходите вече дават резултат, каза Петкова.

Акценти от изложението на заместник-министър Петкова можете да видите тук .

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП по законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим...
Палатата има сериозни забележки по разпоредбите от Законопроекта, въпреки че споделя целите на проекта Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване.... Още
Обучение "Нови възможности за превръщане на Вашата идея в реален бизнес. Споделено финансиране, фондове за рисков капитал и платформи за иновации"
Целта е запознаване на млади, креативни хора и стартиращи предприятия с нетрадиционни форми за финансиране Още
Грузинска делегация ще посети страната ни
Целта е проучване опита на България в предприсъединителния процес към ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на BLASER FINANZHOLDING GmbH
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за двустранни отношения на национално ниво
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 1,4% е дефлацията на годишна база през октомври
Отчитат трети месец на дефлация на годишна база Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Людмила Петкова: Данъчната политика за 2014-2016 г. ще осигури финансов ресурс за изпълнение на фискалната политика на правителството
Възстановеното ДДС на фирмите за месеците юли, август и септември е в размер на 1,7 млрд. лв. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Създава се нов технически комитет в областта на рециклиране на електрически и електронни продукти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
За икономическото управление на ЕС - нови системи за наблюдение на бюджетните и икономическите политики
Новите правила са вписани в Европейския семестър - календарът на ЕС, който се използва при разработване на политиките Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българско-китайски бизнес форум
28 ноември 2013 г., х-л „Хилтън”, София Още
Бизнес форум Евразия
12-15 декември 2013 г., гр. Гебзе, Турция Още