Назад

Предложения на БТПП за промяна на Закона за висшето образование


БТПП, ръководена от стремежа за по-ефективна връзка между образованието и бизнеса, както и подготовката на качествени кадри, които ще навлязат активно в света на труда, от години наблюдава и сигнализира за тревожните тенденции у нас, изразяващи се в липса или отлив на квалифицирани и образовани кадри на пазара на труда. След множество допитвания до своите членове и регионални структури Палатата е на мнение, че е необходима цялостна стратегия в тази сфера, която да е обвързана и да има допирни точки с останалите икономически и социални процеси в държавата. Необходимо е да се изгради и поддържа система за прогнозиране (в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план) на потребностите на предприемачеството от определени професии, умения, компетенции, вкл. в перспективни и ключови за икономиката отрасли, както и въвеждането на планове за обучения, свързани със зелени работни места (Зелена сделка - ЕС).

Отделно, Палатата счита, че е необходимо разширяване на възможностите за включване на практикуващи специалисти във всички нива на образованието и обучението, както и приоритизиране - при финансирането на държавните поръчка в сферата на висшето образование – на техническите специалности и бакалавърските и магистърски програми по фундаментални природни науки, които са от решаващо значение за развитието на икономиката.

БТПП обръща внимание и на едно тревожно несъответствие в законодателната рамка, във връзка с възможността държавните зрелостни изпити, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) да се признават от висшите училища без кандидат-студентите да са издържали конкурсен изпит. В ЗПУО има нормативен текст, който допуска двойно тълкуване от страна на висшите училища на термините задължителен държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по учебния предмет Български език и литература и задължителен държавен изпит (ДИ) за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията. По смисъла на закона би трябвало ДЗИ и ДИ да имат еднаква тежест, защото учениците придобиват с тях средно образование, но е възможно и различно тълкуване от страна на висшите училища, които определят това в рамките на своята автономност. Необходимо е текстовете в законодателството да се прецизират, за да не се допусне неравнопоставеност на учениците от професионалните гимназии и профилираните гимназии.

Тези свои виждания БТПП представи на вниманието на председателя на Комисията по образование и наука в Народното събрание, като направи конкретни предложения по текстовете – виж ТУК