Назад

АХУ финансира с до 10 000 лв. проекти на работодатели за заетост на хора с увреждания


До 10 000 лв. могат да получат работодателите за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Със същата сума ще се финансират предложения за приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места за хора трайни увреждания в трудоспособна възраст. Средствата се отпускат от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) по Националната програма за заетост на хората с увреждания. За професионално обучение на един служител с увреждания работодателите могат да получат по 1000 лв.

Документи могат да се подават до 18 април в АХУ чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на ahu_zaetost@mlsp.government.bg.

По друга програма АХУ ще отпуска до 20 000 лв. на хора с увреждания за стартиране или развитие на самостоятелен бизнес. С тези средства те ще могат да финансират инвестиционните си разходи, строително-ремонтни работи, оборудването на работните места, обучението на персонала и собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал. Кандидатите трябва да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. Проектните предложения трябва да бъдат изпратени до 21 март.

АХУ обявява конкурс и за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Могат да кандидатстват предприятия и кооперации, които имат поне една пълна финансова отчетна година като регистрирано в АХУ специализирано предприятие. Проектите със социална насоченост имат за цел да се подпомогнат работодателите от специализирана работна среда за осигуряване на адекватни условия на труд за работещите в тях хора с трайни увреждания. Максималният размер на субсидията е 40 000 лв. Крайният срок за кандидатстване е до 31 март. Проектите със стопанска насоченост имат за цел да се повиши конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с трайни увреждания чрез технологично обновяване на машините и съоръженията, въвеждане на нови технологии и преоборудване на съществуващи и разкриване на нови работни места за хора с трайни увреждания. За финансиране на такива предложения АХУ отпуска до 80 000 лв. Документи се подават до 11 април.

Агенцията за хора с увреждания ще финансиране и проекти за създаване на Центрове за защитена заетост. В него могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация на хора с увреждания, регистрирана по действащото законодателство. Всеки Център за защитена заетост трябва да осигурява условия за създаване на трудови умения и навици на минимум 15 лица с множество трайни увреждания, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи услуги. Максималният размер на отпуснатите средства за едно проектно предложение е до 618 000 лв. Крайният срок за кандидатстване е до 26 април.

АХУ набира и проектни предложения за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания. По тази програма могат да кандидатстват държавни, общински, стопански и неправителствени организации, които притежават или стопанисват обектите. Агенцията ще отпуска средства и за предложения за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания.

Повече подробности може да видите на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания https://ahu.mlsp.government.bg/ .