Назад

Министерство на енергетиката: Компенсирането на потребителите заради високите енергийни цени e в пълен ход


Министерството на енергетиката информира, че компенсирането на потребителите заради високите енергийни цени продължава и в момента. Компенсациите се отразяват като намаление на дължимите суми за м. декември и м. януари по фактурите, които клиентите получават през м. февруари. Компенсации за електроенергия се полагат на всички представители на бизнеса, а за природен газ – на битовите потребители. Конкретните суми се изчисляват спрямо потреблението на всеки клиент. Тези суми трябва да бъдат посочени на отделни редове във фактурата.  

Ако даден потребител не е получил дължимата му компенсация, той може да сигнализира за това Министерството на енергетиката (МЕ) чрез попълване на приложената бланка. Към сигнала следва да бъде приложена сканирана фактура за съответния месец и последно издадена фактура от доставчика. Министерството на енергетиката се ангажира да направи проверка на всеки отделен случай. Сигналът трябва да бъде изпратен на имейл адрес e-energy@me.government.bg.