Брой 26 (1038), 08-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Декларация на представителните на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори

Представителните на национално равнище организации на работодателите (Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) и съсловните организации на счетоводители и одитори (Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България, Асоциация на специализираните счетоводни предприятия) проведоха широко и задълбочено  обсъждане на проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване - т.нар. „данък уикенд”.

Организациите изразяват изключителна тревога и категорични възражения по прилагането на правната уредба на т.нар. „данък уикенд”, включително:

  • Нормативните разпоредби в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилникът за неговото прилагане (ППЗДДС) са във висока степен общи и неконкретизирани;
  • Издаденото от НАП Указание (изх. № 20-00-15/22.01.2016 г.) не е нормативен акт, не изяснява в цялост въпросите, свързани с приложимостта и обхвата на нормативните разпоредби и води до огромна допълнителна административна и данъчна тежест;
  • Липсата на достатъчно ясна законова уредба създава възможност приетите вътрешни указания на НАП да бъдат използвани при широко субективно тълкуване и селективно прилагане от данъчните власти, а бавното и неефективно съдебно производство по обжалване на издадените ревизионни актове ще създаде мащабни организационни и финансови проблеми за данъчнозадължените лица.

Във връзка с установените проблеми и с оглед тяхното преодоляване горепосочените организации формулираха като необходими следните мерки, които настоятелно предлагат да бъдат реализирани в спешен порядък:

  1. Незабавна отмяна на Указание на НАП, Изх. № 20-00-15/22.01.2016 г.
  2. Осигуряване на достатъчно време за широко обсъждане на  предложенията  към настоящата декларация за законово уреждане на данъчното третиране на активите и разходите за лично ползване, които гарантират:
  • ясен и опростен механизъм за данъчно третиране на активите и разходите за лично ползване;
  • минимални организационни и финансови усилия на задължените лица за създаване на необходимата счетоводна документация;
  • елиминиране на обратното действие на по-неблагоприятни режими и прилагането за изтекли финансови години/периоди, предшестващи приемането на законовите промени;
  • максимално ограничаване на възможностите за субективно тълкуване, селективно прилагане и упражняване на неправомерен административен натиск;

Организациите изпратиха декларацията до министъра на финансите Владислав Горанов и до изп. директор на НАП Бойко Атанасов, като настояват за спешна среща за обсъждане на предложенията за изменение и допълнение на ЗДДС.

Приложение: Предложения за промени в данъчното и осигурително законодателство

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на представителните на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори
Относно проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване Още
Водещи иновативни фирми в България преминаха през „Оценка на иновационен капацитет
БТПП предоставя услугата безплатно на фирми с потенциал за растеж Още
Покана за участие в двустранни срещи за бизнес сътрудничество в рамките на конференция “The Future of Building”
Възможност за посещение на обекти - иновативни сградни решения, реновирани и модернизирани сгради... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Промотиране на земеделските продукти от ЕС в Япония
Български фирми са поканени да се включат в делегацията от ЕС Още
Търговски мисии в Турция, март 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Приложима от 1 януари 2016 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Проектът ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено допитване”
Предвижда се стандартът да се публикува до края на 2016 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговия с услуги: Европейският парламент даде препоръките си за TiSA
ЕС участва заедно с други 22 страни-членки на Световната търговска организация в преговори за споразумение за търговията с услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство