Брой 26 (1038), 08-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия


Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че от 1 януари 2016 г. се прилага нова СИДДО между България и Великобритания по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2016 г., и по отношение на другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1 януари 2016 г.

До края на 2015 г. по отношение на горепосочените данъци са приложими разпоредбите на старата СИДДО между България и Великобритания (подписана в Лондон на 16 септември 1987 г., обн. в ДВ., бр. 8 от 29 януари 1988 г., попр. в ДВ., бр. 12 от 12 февруари 1988 г.), която прекратява своето действие от 01.01.2016 г.

Считано от 01.01.2016 г. местните лица на Великобритания, които реализират доходи от източник в България, могат да ползват данъчните облекчения, предвидени в новата СИДДО. Следва да се има предвид, че новата СИДДО с Великобритания въвежда облагане с данък при източника за някои видове доходи, които са били освободени от такова облагане на основание разпоредбите на старата СИДДО.

Издадените до 31.12.2015 г. становища за наличие на основания за прилагане на старата СИДДО между България и Великобритания няма да имат действие по отношение на доходите, реализирани на или след 01.01.2016 г.  За доходи с размер над 500 000 лева годишно следва да се подадат нови искания за прилагане на СИДДО по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а за доходи под този размер – пред платеца на доходите следва да се представят доказателствата по чл. 136 от ДОПК. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на представителните на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори
Относно проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване Още
Водещи иновативни фирми в България преминаха през „Оценка на иновационен капацитет
БТПП предоставя услугата безплатно на фирми с потенциал за растеж Още
Покана за участие в двустранни срещи за бизнес сътрудничество в рамките на конференция “The Future of Building”
Възможност за посещение на обекти - иновативни сградни решения, реновирани и модернизирани сгради... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Промотиране на земеделските продукти от ЕС в Япония
Български фирми са поканени да се включат в делегацията от ЕС Още
Търговски мисии в Турция, март 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Приложима от 1 януари 2016 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Проектът ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено допитване”
Предвижда се стандартът да се публикува до края на 2016 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговия с услуги: Европейският парламент даде препоръките си за TiSA
ЕС участва заедно с други 22 страни-членки на Световната търговска организация в преговори за споразумение за търговията с услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство