Брой 26 (1038), 08-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Проектът ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено допитване”

Разработваният от Международната организация за стандартизация стандарт ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания” (Occupational health and safety management systems – Requirements) установява изисквания относно системата за управление на здравето и безопасността при работа на базата на известния и широко прилаган досега документ OHSAS 18001.

Разработването на новия стандарт е навременно, защото следва публикуването на последните издания на ISO 9001 (управление на качеството) и ISO 14001 (управление по отношение на околната среда) - стандарти, които използват общата рамка, основана на риска. Допирните точки между стандартите ще позволят на организациите да интегрират лесно основните изисквания в своите бизнес процеси.

Много от дейностите на една организация могат да породят рискове, свързани с наранявания,  професионални заболявания и дори смъртни случаи, което означава, че от съществено значение е организацията да елиминира или намали до минимум тези рискове, като предприема ефикасни превантивни действия. Когато тези действия се прилагат от организацията посредством система за управление на здравето и безопасността при работа, подкрепена от използването на подходящи мерки, методи и средства за контрол на всички нива в организацията, крайните резултати съществено се подобряват.

Факторите за успех на системите за управление на здраве и безопасност зависят най-много от:

  • лидерството и ангажираността на висшето ръководство;
  • създаването и налагането на култура в организацията, подкрепяща системата за управление на здравето и безопасността при работа;
  • активното участие на всички членове и упълномощените им представители;
  • ясните процеси за обмен на информация и консултиране;
  • наличието на необходимите ресурси;
  • ефективните процеси за идентифициране на рисковете и опасностите, за управление на рисковете и възползване от възможностите;
  • интегрирането на системата за управление на здравето и безопасността при работа в бизнес процесите на организацията.

Стандартът се разработва от ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems, в който участват над 100 експерти от различни организации от много държави.

Към настоящия момент документът е обявен на етап „Обществено допитване”, включително и на сайта на БИС, в работната програма на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието”.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта на секретаря на БИС/ТК 34 Петър Лозев на имейл: petar.lozev@bds-bg.org.

Предвижда се стандартът да се публикува до края на 2016 г.

Източник: Български институт за стандартизация

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на представителните на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори
Относно проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване Още
Водещи иновативни фирми в България преминаха през „Оценка на иновационен капацитет
БТПП предоставя услугата безплатно на фирми с потенциал за растеж Още
Покана за участие в двустранни срещи за бизнес сътрудничество в рамките на конференция “The Future of Building”
Възможност за посещение на обекти - иновативни сградни решения, реновирани и модернизирани сгради... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Промотиране на земеделските продукти от ЕС в Япония
Български фирми са поканени да се включат в делегацията от ЕС Още
Търговски мисии в Турция, март 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Приложима от 1 януари 2016 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Проектът ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено допитване”
Предвижда се стандартът да се публикува до края на 2016 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговия с услуги: Европейският парламент даде препоръките си за TiSA
ЕС участва заедно с други 22 страни-членки на Световната търговска организация в преговори за споразумение за търговията с услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство