Брой 150 (407), 05-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

По-голяма ефективност по веригата за управление на отпадъците чрез използването на стандартите GS1

GS1 България към БТПП, като част от глобалната мрежа GS1, има амбицията да популяризира сред българските фирми нови, иновативни приложения на стандартите и внедряването на хармонизирани решения. Ръководно начало в дейността на GS1 e разбирането, че за успешното внедряване и усъвършенстване на стандартите е необходимо участието на всички заинтересовани страни. При навлизането в реалния бизнес на нови GS1 приложения представители на фирми могат да участват в съответни работни групи и така да дадат практически принос и препоръки в съответствие със самите потребители. Ето защо предлагаме на Вашето внимание проект за внедряване на GS1 стандартите в управлението на отпадъците.

Управление на отпадъците е проект, иницииран от GS1 Унгария, в рамките на GS1 в Европа. Основната цел на проекта е да се изработи и да се представи една обща стратегия за приложение на GS1 стандартите по отношение на тези фирми, които са пряко засегнати от европейското законодателство в областта на управлението на отпадъците и са принудени да спазват съответните изисквания.

Съществуват голям брой директиви и препоръки, свързани с политиката на ЕС за опазване на околната среда, които изискват от страните членки да покрият определени критерии и да изпълнят съответните цели в областта на  управление на отпадъците, както и да докладват за изпълнението на въпросните задачи пред Европейската комисия. Фирмите трябва да могат да проследяват отпадъците и да предоставят доклади за извършените от тях дейности. Повечето средствата за постигане на това са неефективни.

Основните проблеми са свързани с липсата на стандарти за идентификация на участниците и отпадъците, класификация им, система за тяхното проследяването, както и възможност за обмен на точна информация между различните участници.

Използването на стандартите GS1, в частност маркиране с баркод, радиочестотна идетификация (RFID) и електронен обмен на данни (EDI) в тази област води до по-голяма ефективност по верига за управление на отпадъците. Това не само улеснява спазването на европейските правила и норми, но и спестява разходи на всички.

Системата GS1 предоставя едно универсално решение за управление на отпадъците, аналогично на това за управление на веригата на снабдяване, като се покрива целия жизнен цикъл на продукта, от неговото производство до унищожаването на отпадъчните материали.

По принцип GS1 идентификаторите се определят на продукти, но със същия успех те могат да бъдат определени за отпадъка, генериран от даден продукт. Отпадъците могат да бъдат третирани като продукти със свои собствени характеристики, като например общо описание, класификация на отпадъка според определени критерии, размери и тегло на балите и др. Подобна информация може да се съхранява в банки данни, като данните са структурирани според изискванията на GDSN.

Например на една картонена опаковка от даден продукт може да бъде определен GS1 идентификатор за фиксирано или за променливо тегло, в зависимост от това дали отпадъкът е опакован в бали или не. Съответната информация за отпадъка (в случая картонената опаковка) може да се получи от базата с данни. Когато опаковката е от материал за многократна употреба, тогава се определя и GS1 идентификаторът за тази цел – GRAI (идентификатор на амбалаж за многократна употреба). Системите за проследяване биха могли да проследяват амбалажа, а чрез автоматично обхващане на данните е възможно да се запише информацията за движението на този амбалаж, както и да се обменят данни по електронен път между участниците. Отделни пратки с отпадъци могат да бъдат идентифицирани като се използва Серийния код на контейнер за транспортиране (SSCC). Освен това участниците по веригата за управление на отпадъците също трябва да се идентифицират индивидуално, независимо дали са производители на отпадъци, преработватели, потребители. Тук решението е Глобалният номер на локация (GLN). Всичко това, в комбинация с автоматичното обхващане на данни и изпращането на електронни съобщения спомага за проследяването на пратките.

След като отпадъкът е идентифициран, се определя и съответния носител на данни върху опаковката му, какъвто е баркодът и RFID тагът. По този начин се осъществява автоматична идентификация на отпадъка и проследяването му, а от тук и изготвянето на точни доклади за дейностите по управление на отпадъците.

Поради глобалния си характер GS1 стандартите предлагат транснационално решение за сферата на отпадъците, което до голяма степен може да бъде приложено по същия начин както при търговските единици по веригата на снабдяване.

За допълнителна информация: GS1 България, gs1bulgaria@gs1bg.org , тел.: 02 8117604. 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Законопроектът предвижда право на платен едногодишен отпуск да имат осиновители на деца до петгодишна възраст Още
По-голяма ефективност по веригата за управление на отпадъците чрез използването на стандартите GS1
На база системата от стандарти GS1 в Унгария е разработено универсално решение за управление на отпадъците, аналогично на това за управление на веригата на снабдяване Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Партньорство между Центровете за професионално обучение към търговските палати във Варна и Пловдив
Доброто партньорство между двата центъра ще продължи със съвместни дейности и инициативи, свързани с безопасността и здравето при работа Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
Проектът структурира и осъществява ефективно взаимодействие на всички държавни и частни структури, имащи отношение към туристическия продукт Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Пенсионната система на България в числа и графики
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Митниците са конфискували фалшиви стоки на стойност 1 млрд. евро по границите на ЕС през 2012 г.
Защитата на правата върху интелектуална собственост е от основно значение за икономиката на ЕС и важна движеща сила за по-нататъшния й растеж Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на България в Алтайския край
6 – 10 септември 2013, гр. Барнаул, Руска Федерация Още