Брой 199 (1710), 18-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с бизнеса и местната власт в Ловеч

Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената и земеделска палата - Ловеч събраха на среща представители на бизнеса от региона, на местните власти и медиите за провеждане на дискусия за икономическото състояние и развитието на Ловешкия регион.

Участваха председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на Търговско-промишлена и земеделска палата – Ловеч Емил Пеев, кметът на града Корнелия Маринова, областният управител Георги Терзийски, фирми от региона

На дискусията бяха представени и обсъдени основни теми, като икономическото състояние на региона и резултатите от проведената от БТПП анкета сред фирмите за проучване на мнението и предложенията им по въпроси от икономически, обществен и социален характер, които възпрепятстват нормалната им работа и чието отстраняване е важно за дейността им.

При направените разисквания, основно бяха коментирани въпросите за липсата на кадри за работа, както квалифицирани, така и неквалифицирани, трудния и почти невъзможен начин за наемане на чужденци/емигранти на работа, както и ролята на държавата в лицето на Бюрата по труда при съдействие за намиране на работници.

Друг основен проблем, който бе засегнат, е ползването на голям брой болнични от работниците, липсата на контрол при издаването им, безхаберието на държавата по повод, извършване на контролни функции при издаването на болнични и преките и косвени щети за работодателите.

Повдигнат бе въпросът за професионалното обучение, трудностите при реализиране на учебния процес при реални практически условия във фирмите, бъдещи работодатели. Отчетен бе провала на дуалното образование, поне на настоящия етап. Обсъдени бяха ползите и вредите за образованието, от т.нар."делегирани бюджети". Поставен бе и въпросът за непрекъснатото текучество на кадри .

Друг основен проблем е порочната система , създадена от ТЕЛК и възможностите, които дава на недобросъвестните работници, от което са ощетени и държавата, и работодателите.

Разгледано бе и текучеството на работниците, минали през курсове за обучение през Бюрото на труда, наличието на хора със статута на "вечния обучаем", който се обучава, работи малко, напуска, сменя специалността, работи, обучава се наново и така до безкрайност.

Особено болезнен е въпросът със учениците, кандидатстващи за стипендии, които след като бъдат одобрени като стипендианти, не се явяват, не се обучават, а накрая се издават удостоверения, че са преминали курс на обучение.

На срещата бяха представени постижения на БТПП и РТПП/К, допринесли за подобряване на бизнес средата в страната и в региона - изготвени становища, позиции, предложения и др. в защита на интересите на предприемачите, представени пред съответните компетентни органи, които са били приети и са постигнали положителен резултат. Споделени бяха примери за добри практики, реализирани съвместно с местни органи, общински власти, организации, вкл.публично-частно партноьорство;

Представени бяха разработените нови услуги на БТПП.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с бизнеса и местната власт в Ловеч
Обсъждане на широк кръг въпроси – липсата на кадри, безконтролните болнични, професионалното образование… Още
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
БТПП не подкрепи Законопроекта за хората с увреждания Още
Значими бизнес събития и визити в България и Япония през 2019 г.
Семинар и посещение на японска делегация са залегнали в дневния ред на двустранните отношения Още
Заместник-председателят на БТПП участва в дебат за външните предизвикателствата пред ЕС
В контекста на ролята на гражданското общество в този процес Още
Йемен има интерес за сътрудничество в областта на инфраструктурното строителство
Предстои семинар за новите възможности за правене на бизнес в Йемен Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
ЕВРОПАЛАТИ препоръчва конкретни мерки за преодоляване на кризата с уменията
Този паневропейски проблем изисква общоевропейски решения Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК се самосезира по Проект на Наредба за ВиК
За условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ЕК одобри нова държавна помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Създадена е платформа за обмен на информация по Пакета за мобилност I
България продължава да отстоява интересите на българския международен автомобилен транспорт Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Разширява се кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество