Брой 199 (1710), 18-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК се самосезира по Проект на Наредба за ВиК


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство по застъпничество за конкуренцията за оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на Проект на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, публикуван в портала за обществени консултации на Министерски съвет (www.strategy.bg).

В резултат на предварителна оценка на Проекта на Наредба, КЗК идентифицира разпоредби, които биха могли да представляват ограничения на конкуренцията.

Според Проекта на Наредба потребители без индивидуални водомери са длъжни да монтират и регистрират при оператора водомери с дистанционно отчитане. Освен това, при подмяна на индивидуални водомери потребителите също са длъжни да монтират такива водомери. Това означава, че ще се премине само на водомери с дистанционно отчитане и ще бъде преустановено използването на водомери без такава възможност.

Съгласно Проекта водомерите за дистанционно отчитане трябва да са съвместими с ИТ инфраструктурата на оператора, а потребителите следва да направят своя избор на индивидуален водомер въз основа на информация за съвместимите уреди, публикувана на страницата на ВиК оператора. Това може да доведе до изключване от пазара на производителите/търговците на водомери от други марки и парцелиране на територията на страната на отделни пазари съобразно лицензионните територии на отделните ВиК оператори.

Предвижда се разликата между отчетеното количество вода, измерено по общия водомер и сумата от отчетените количества от индивидуалните водомери, когато във всички водоснабдени самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост са монтирани индивидуални водомери, да се разпределя поравно между потребителите на база брой водоснабдени самостоятелни обекти/имоти в етажната собственост. Но по този начин допълнителното начисляване на количества, които представляват загуби, до известна степен обезсмисля наличието на индивидуални водомери и не позволява на потребителите да контролират потреблението си на база на показанията на водомерите си. Освен това, предвиденото разпределение на разликата поравно може да не осигурява справедливо разпределение на изразходваното количество вода, тъй като не е пропорционално нито на потреблението, отчетено от индивидуалните водомери, нито на идеалните части на имотите.

Проектът на Наредба урежда и въпросите, свързани с взаимоотношенията между потребителите и ВиК операторите, като предварителният анализ сочи за наличието на разпоредби, които биха могли да противоречат на законови норми, на норми от същия проект на акт, формулирани са неясно или не осигуряват справедлив баланс между интересите на потребителите и ВиК операторите. Съществува и неяснота по отношение на компетентния орган, който решава споровете между потребителите и ВиК операторите.

Водоснабдителните и канализационните услуги се предоставят от оператори, които, поради наличието на инфраструктура, която не е икономически целесъобразно да бъде дублирана, представляват предприятия със 100% господстващо положение. В тази връзка е необходимо, нормативната уредба да не съдържа условия за налагане на нелоялни търговски условия.

Пълният текст на решението за самосезиране може да прочетете на интернет страницата на КЗК(http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300053293).  

След извършване на проучване, КЗК ще приеме становище по застъпничество за конкуренцията и в случай, че са налице основания, може да препоръча на компетентните държавни органи да изменят или отменят разпоредби, които биха могли да доведат до ограничаване на конкуренцията.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с бизнеса и местната власт в Ловеч
Обсъждане на широк кръг въпроси – липсата на кадри, безконтролните болнични, професионалното образование… Още
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
БТПП не подкрепи Законопроекта за хората с увреждания Още
Значими бизнес събития и визити в България и Япония през 2019 г.
Семинар и посещение на японска делегация са залегнали в дневния ред на двустранните отношения Още
Заместник-председателят на БТПП участва в дебат за външните предизвикателствата пред ЕС
В контекста на ролята на гражданското общество в този процес Още
Йемен има интерес за сътрудничество в областта на инфраструктурното строителство
Предстои семинар за новите възможности за правене на бизнес в Йемен Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
ЕВРОПАЛАТИ препоръчва конкретни мерки за преодоляване на кризата с уменията
Този паневропейски проблем изисква общоевропейски решения Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК се самосезира по Проект на Наредба за ВиК
За условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ЕК одобри нова държавна помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Създадена е платформа за обмен на информация по Пакета за мобилност I
България продължава да отстоява интересите на българския международен автомобилен транспорт Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Разширява се кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество