Брой 199 (1710), 18-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър


Със законопроектa се предвижда създаването на правна възможност лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги. Предоставяните на потребителите по този ред документи ще имат силата на официален документ, издаден от АГКК. Детайлна уредба на реда и условията за осъществяване на дейността на правоспособните лица относно подпомагане на СГКК, по административното обслужване, и видовете документи, които ще могат да предоставят, ще се определя в наредбата по чл. 58, ал. 1 от ЗКИР.

Въвежда се задължение за лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да поддържат и повишават професионалната си квалификация, като преминават курс, на всеки 2 години, след годината, в която са придобили правоспособност или са преминали предишен курс.

Предвижда се прецизиране на уредбата за налагане на санкции на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър. В действащия Закон за кадастъра и имотния регистър липсват разпоредби, които да регламентират налагане на глоба или имуществена санкция при първо нарушение на нормативната уредба. Със законопроектa е регламентирано, че при първо нарушение се налага предвидената в чл. 97а глоба или имуществена санкция, а при повторно нарушение се пристъпва към отнемане на правоспособността за срок от 1 до 3 години, в зависимост от степента и характера на нарушението. Установяването на нарушението, в случаите в които ще се отнема правоспособност, да се извършва от комисия, определена от изпълнителния директор на АГКК, като в състава ѝ ще се включват и представители на неправителствените професионални организации в областта на кадастъра и геодезията.

С предложените изменения и допълнения се разширява кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК, чрез информационната система на кадастъра, като електронните документи могат да се използват за провежданите от тях производства, като се добавят съдебните органи и заинтересованите лица – собственици на недвижими имоти.

Дата на откриване: 17.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 16.11.2018 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с бизнеса и местната власт в Ловеч
Обсъждане на широк кръг въпроси – липсата на кадри, безконтролните болнични, професионалното образование… Още
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
БТПП не подкрепи Законопроекта за хората с увреждания Още
Значими бизнес събития и визити в България и Япония през 2019 г.
Семинар и посещение на японска делегация са залегнали в дневния ред на двустранните отношения Още
Заместник-председателят на БТПП участва в дебат за външните предизвикателствата пред ЕС
В контекста на ролята на гражданското общество в този процес Още
Йемен има интерес за сътрудничество в областта на инфраструктурното строителство
Предстои семинар за новите възможности за правене на бизнес в Йемен Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
ЕВРОПАЛАТИ препоръчва конкретни мерки за преодоляване на кризата с уменията
Този паневропейски проблем изисква общоевропейски решения Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК се самосезира по Проект на Наредба за ВиК
За условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ЕК одобри нова държавна помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Създадена е платформа за обмен на информация по Пакета за мобилност I
България продължава да отстоява интересите на българския международен автомобилен транспорт Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Разширява се кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество