Назад

14 бенефициери получават над 3,8 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г.


Държавен фонд „Земеделие“ нареди за плащане над 3,8 млн. лв. (3 807 614,51 лв. лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 04.11.2021 г. до 10.11.2021 г. Подпомагане получиха 14 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:

  • по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 5 760 лв. по един проект;
  • по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 795 627,08 лв. по един проект;
  • по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 2 522 796,55 лв. по 6 проекта;
  • по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 177 732,22 лв. по 2 проекта;
  • по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 26 681,42 лв. по 3 проекта;
  • по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ са изплатени 279 017,24 лв. по един проект.